FH1204 Hållbar utveckling och hälsa

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskap om hållbar utveckling samt öka förståelsen för förhållandet hållbar utveckling och folkhälsa i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs att Grundläggande folkhälsokunskap: samhälle, miljö, hälsa har genomförts med godkänt betyg.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Begrepp och värdegrund
 • principer för hållbarhet
 • hållbar utveckling och hälsa
 • social hållbarhet
 • systemsyn
 • samhällsplanering för en hållbar utveckling
 • ekonomiska modeller och deras påverkan på en hållbar utveckling
 • ABCD-analys, en modell för strategisk hållbarhetsplanering
 • lokala, nationella och internationella miljö- och hälsoaspekter.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna förklara begrepp och diskutera värdegrunder kring hållbarhet och hållbar utveckling och hälsa
 • kunna diskutera hållbar utveckling avseende utmaningar som dagens samhälle står inför
 • kunna argumentera för samhällsplanering i förhållande till hållbar hälsoutveckling/hållbar utveckling
 • kunna diskutera hur folkhälsan och miljön ömsesidigt påverkar varandra
 • kunna praktiskt tillämpa en modell för strategisk hållbarhetsplanering av en organisation genom den s.k. ABCD-analysen.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • kritiskt granska
 • problematisera
 • tolka innebörder.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Landon, M. (2006). Environment, health and sustainable development. London: Open University Press. ISBN-10: 0 335 21841 5.
 • Regeringskansliet. (2007). Implementation of the EU Sustainable Development strategy. Sweden´s report to the European Commission , June 2007. >www.regeringen.se<. Sökord: Report M2007.25 2008-09-15.
 • Statens folkhälsoinstitut. Folkhälsa, hållbar utveckling och globalisering. R 2005:3. ISBN:91-7257-330-9. >www.fhi.se/<. Sökväg: Publicerat Rappoter. 2008-09-15.
 • SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm: Statens offentliga utredningar. ISBN:91-38-22231-0. >www.regeringen.se<. Sökord: SOU 2004:104. 2008-09-15.
 • Robért, K-H. (2007) Strategic Leadership towards Sustainability. (Valda delar). Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola. ISBN: 978-91-7295-986-6.
 • Wilkinson, P. (2006). Environmental Epidemiology. London: London school of hygiene & tropical medicine. ISBN10: 0335 2184 24.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Hållbar utveckling och hälsa.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Landon, M. (2006). Environment, health and sustainable development. London: Open University Press. ISBN-10: 0 335 21841 5.
 • Regeringskansliet. (2007). Implementation of the EU Sustainable Development strategy. Sweden´s report to the European Commission , June 2007. >www.regeringen.se<. Sökord: Report M2007.25 2008-09-15.
 • Statens folkhälsoinstitut. Folkhälsa, hållbar utveckling och globalisering. R 2005:3. ISBN:91-7257-330-9. >www.fhi.se/<. Sökväg: Publicerat Rappoter. 2008-09-15.
 • SOU 2004:104. Att lära för hållbar utveckling. Stockholm: Statens offentliga utredningar. ISBN:91-38-22231-0. >www.regeringen.se<. Sökord: SOU 2004:104. 2008-09-15.
 • Robért, K-H. (2007) Strategic Leadership towards Sustainability. (Valda delar). Karlskrona: Blekinge Tekniska Högskola. ISBN: 978-91-7295-986-6.
 • Wilkinson, P. (2006). Environmental Epidemiology. London: London school of hygiene & tropical medicine. ISBN10: 0335 2184 24.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Hållbar utveckling och hälsa.

Lärande och undervisning

Kursen ges på campus med IT-stöd alternativt som distansutbildning via en för kursen avskild lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på det egna ansvarstagandet att aktivt söka kunskap, kritiskt analysera och dokumentera kunskap. Arbetsformerna utgörs av handledda egenstudier, studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner och seminarier på campus alternativt via kursens läroplattform. Teknikkrav: Dator, internetuppkoppling (fast uppkoppling), headset (hörlurar med mikrofon). Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Kursen innefattar arbetslivsrelaterade aktiviteter så som intervjuer och observationer samt gästföreläsningar och studiebesök.

Lärare

Examinator
Lena Kransberg

Kursansvarig
Lena Kransberg

Lärare
Jessica Berner

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet. Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, grupparbete, workshop, examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

 

Share Dela