FH1305 Hälsa, informations- och kommunikationsteknologi

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla kunskap för att använda informations- och kommunikationssystem samt kritiskt bedöma systemens relevans och trovärdighet vid folkhälsoarbete.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs att Grundläggande folkhälsokunskap: samhälle, miljö, hälsa har genomförts med godkänt betyg.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Regelverk och informationssäkerhet
 • informationsteknologi för inventering, analys och rapportering av hälsoförhållanden lokalt, nationellt och internationellt
 • hälsosajter på nätet
 • lärande och informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
 • hälsoinformation, metoder och källkritik
 • framtidens IKT inom hälsa
 • etiska aspekter relaterat till IKT.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna redogöra för och diskutera regelverk och informationssäkerhet relaterat till etiska aspekter och sätta in det i ett folkhälsosammanhang
 • kritiskt kunna granska och diskutera informations- och kommunikationssystem
 • kunna använda informationssystem för inventering, analys och rapportering
 • kunna jämföra informationsinsatser samt interaktivitet och relatera dessa till lärande inom folkhälsoarbete
 • kunna hantera webbaserade verktyg för att utforma innehållet på en interaktiv webbplats med fokus på hälsa.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • vetenskapligt förhållningssätt
 • kritiskt förhållningssätt
 • etiska ställningstaganden.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Cromley, Ellen, K. (2002). GIS and Public Health. USA: Guilford Press. ISBN: 10:1572307072.
 • Datainspektionen. Personuppgiftslagen, PUL. >www.datainspektionen.se< 2008-09-03.
 • Jarlbro, G. (2004). Hälsokommunikation – en introduction. (2:a uppl.) (omarbetad). Lund; Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03244-7.
 • O' Carroll, P. W., Yanoff, W. A., Ward, M. E., Ripp, L. H. & Martin, E. L. (2002). Public health informatics and information systems. York: Springer. (elektronisk – BTH/ebrary). ISBN: 0-387-95474-0.
 • Schaerström, A. & Johansson, A.-K. (2007). GIS för folkhälsan. Statens folkhälsoinstitut. Rapport nr 2007:04. >http:www.fhi.se< Sökväg: Publicerat/Rapporter. 2008-09-03.
 • Socialstyrelsen. (2002). Hälsa på Internet - En granskning av svenska webbplatser. >www.socialstyrelsen.se<. Sökord: Hälsa på Internet. 2008-09-03.
 • Statens folkhälsoinstitut. (2004). Hälsoinformation och hälsokommunikation.// >www.fhi.se<. Sökväg: Hälsoinformation och hälsokommunikation. 2008-09-03.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Hälsa, informations- och kommunikationsteknologi.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Cromley, Ellen, K. (2002). GIS and Public Health. USA: Guilford Press. ISBN: 10:1572307072.
 • Datainspektionen. Personuppgiftslagen, PUL. >www.datainspektionen.se< 2008-09-03.
 • Jarlbro, G. (2004). Hälsokommunikation – en introduction. (2:a uppl.) (omarbetad). Lund; Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03244-7.
 • O' Carroll, P. W., Yanoff, W. A., Ward, M. E., Ripp, L. H. & Martin, E. L. (2002). Public health informatics and information systems. York: Springer. (elektronisk – BTH/ebrary). ISBN: 0-387-95474-0.
 • Schaerström, A. & Johansson, A.-K. (2007). GIS för folkhälsan. Statens folkhälsoinstitut. Rapport nr 2007:04. >http:www.fhi.se< Sökväg: Publicerat/Rapporter. 2008-09-03.
 • Socialstyrelsen. (2002). Hälsa på Internet - En granskning av svenska webbplatser. >www.socialstyrelsen.se<. Sökord: Hälsa på Internet. 2008-09-03.
 • Statens folkhälsoinstitut. (2004). Hälsoinformation och hälsokommunikation.// >www.fhi.se<. Sökväg: Hälsoinformation och hälsokommunikation. 2008-09-03.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Hälsa, informations- och kommunikationsteknologi.

Lärande och undervisning

Kursen ges på campus samt som IT-stödd distansutbildning, främst via en för kursen avskild läroplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på det egna ansvarstagandet att aktivt söka kunskap, kritiskt analysera och dokumentera kunskap. Arbetsformerna utgörs av handledda egenstudier, studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner och seminarier på campus alternativt via kursens läroplattform. Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Kursen innefattar arbetslivsrelaterade aktiviteter så som intervjuer och observationer samt gästföreläsningar och studiebesök.

Lärare

Examinator
Peter Anderberg

Kursansvarig
Lena Kransberg

Lärare
Peter Anderberg

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet. Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, grupparbete, workshop, examination

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

 

Share Dela