FH1206 Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall utveckla förståelse för och förmåga att applicera salutogenes och hälsofrämjande ansats som utgångspunkt för folkhälsoarbete.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande folkhälsokunskap: samhälle, miljö, hälsa 7,5 hp har genomförts med godkänt betyg.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

 • Salutogenes och hälsofrämjade arbete, begrepp och teori
 • etiska värdegrunder
 • delaktighet och empowerment
 • preventionsnivåer
 • stödjande miljöer
 • hälsofrämjande arenor (health promoting settings)
 • hälsofrämjande ansats i hälsoarbete, hälsokommunikation och hälsoundervisning.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna redogöra för innebörden i salutogenes, stödjande miljöer och hälsofrämjande angreppssätt samt applicera dessa i hälsoarbete, hälsokommunikation och hälsoundervisning
 • kunna redogöra för preventionsnivåer och exemplifiera dess innebörd utifrån internationellt, nationellt och lokalt hälsoarbete
 • granska ett lokalt hälsoarbete och reflektera över hur det genomförs i relation till etiska värdegrunder för folkhälsoarbete och kriterier för hälsofrämjade arenor.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • användning av IKT verktyg
 • etiskt förhållningssätt
 • förmåga att kommunicera med icke experter.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Axelsson, R. & Bihari, Axelsson, S. (Red.). (2007). Folkhälsa i samverkan – mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. Kap 1-5. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-01793-8.
 • Medin, J. & Alexandersson, K. (2000) Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144015989.
 • Naidoo, J. & Wills, J. (2009)(third edition). Fondations for health promotion. Bailliére Tindall Elsevier. ISBN: 9780702029653. (del 1 och 3).
 • Nutbeam, D., Harris, E., Marilyn Wise,M. (2010). Theory In A Nutshell - a guide to health promotion theory. North Ryde, N.S.W. : McGraw-Hill Australia. ISBN: 9780070278431

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Axelsson, R. & Bihari, Axelsson, S. (Red.). (2007). Folkhälsa i samverkan – mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. Kap 1-5. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-01793-8.
 • Medin, J. & Alexandersson, K. (2000) Begreppen Hälsa och hälsofrämjande - en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144015989.
 • Naidoo, J. & Wills, J. (2009)(third edition). Fondations for health promotion. Bailliére Tindall Elsevier. ISBN: 9780702029653. (del 1 och 3).
 • Nutbeam, D., Harris, E., Marilyn Wise,M. (2010). Theory In A Nutshell - a guide to health promotion theory. North Ryde, N.S.W. : McGraw-Hill Australia. ISBN: 9780070278431

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Lärande och undervisning

Kursen ges på campus med IT-stöd alternativt som distansutbildning via en för kursen avskild lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på det egna ansvarstagandet att aktivt söka kunskap, kritiskt analysera och dokumentera kunskap. Arbetsformerna utgörs av handledda egenstudier, studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner och seminarier på campus alternativt via kursens läroplattform. Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Kursen innefattar arbetslivsrelaterade aktiviteter så som intervjuer och observationer samt gästföreläsningar och studiebesök.

Lärare

Examinator
Ewy Olander

Kursansvarig
Ingrid Weiber

Lärare
Ewy Olander

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet. Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, grupparbete, workshop, examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

Karlskrona
Större delen av undervisningen bedrivs på distans, se vidare under rubriken Anmärkning.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela