FH2501 Kvantitativ metod och Epidemiologi

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa förståelsen av kvantitativa forskningsmetoder och epidemiologi för att kunna applicera detta inom hälsovetenskaplig och epidemiologisk forskning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Avlagd examen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen inom hälsovetenskapliga områden, beteendevetenskap, samhällsvetenskap, socialt arbete, pedagogik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Epidemiologiska begrepp och definitioner
 • statistiska begrepp
 • kvantitativ studiedesign
 • statistiska test, parametriska och icke-parametriska
 • multipel regression
 • orientering om logistisk regression
 • orientering om mät- och testteorier
 • tillämpning av databearbetning med SPSS
 • analys, tolkning och tillämpning av kvantitativa/epidemiologiska studier
 • etiska principer vid undersökningar.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna förstå och förklara definitioner och begrepp inom statistik och epidemiolog
 • kunna förstå och förklara olika kvantitativa studiedesigner samt jämföra och värdera dess användningsområden
 • kunna använda olika statistiska metoder och värdera dessa i kvantitativa sammanhang
 • kunna analysera och tolka epidemiologiska studier för att självständigt kunna bedöma dess tillförlitlighet
 • kunna använda relevanta forskningsmetoder inom den valda inriktningen.
 • utifrån ett kritiskt och analytiskt tänkande förvärvat fördjupade kunskaper i olika vetenskapliga metoder inom vald ämnesfördjupning.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt
 • analys och syntes
 • etisk reflektion
 • problemlösning.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Backman J. (2008) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04826-0.
 • Bonita R, Beaglehole R, , Kjellström T. (2010) Grundläggande epidemiologi. Lund: Studentlitteratur, (2:a uppl.) ISBN 978-91-44-05380-6.
 • Ejlertsson G (2003) Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9144031231.
 • Bryman, A., & Nilsson, B. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (1. uppl. ed.). Malmö: Liber ekonomi. ISBN 91-47-06402-1.
Alternativt
 • Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice. (8. ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 978-0-7817-9468-8.
 • Wahlgren L. SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05222-9.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Kvantitativ metod och Epidemiologi.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Backman J. (2008) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-04826-0.
 • Bonita R, Beaglehole R, , Kjellström T. (2010) Grundläggande epidemiologi. Lund: Studentlitteratur, (2:a uppl.) ISBN 978-91-44-05380-6.
 • Ejlertsson G (2003) Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9144031231.
 • Bryman, A., & Nilsson, B. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (1. uppl. ed.). Malmö: Liber ekonomi. ISBN 91-47-06402-1.
Alternativt
 • Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice. (8. ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 978-0-7817-9468-8.
 • Wahlgren L. SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-05222-9.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Kvantitativ metod och Epidemiologi.

Lärande och undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform. En introduktionsdag erbjuds på campus vid kursstart. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på dennes ansvar samt den studerandes aktiva kunskapssökande, reflektion och värdering. Arbetsformerna utgörs av handledda studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner via kursens läroplattform. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Johan Sanmartin Berglund

Kursansvarig
Lena Kransberg

Lärare
Johan Sanmartin Berglund

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet. Lärtillfällen i kursen är: diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, teamarbete, examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Samlad bedömning 7,5 F-A

Betyg

Kursen bedöms med betygen F Otillräckligt, FX Otillräckligt, E Tillräckligt, D Tillfredsställande, C Bra, B Mycket bra eller A Utmärkt.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

 

Share Dela