FH1113 Livsstil och hälsa

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap om livsstilens betydelse för hälsan. Dessutom syftar kursen till att den studerande skaffar kunskap om olika faktorer som påverkar människors livsstil.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Begreppet livsstil
 • biologiska, psykologiska och sociala livsstilsfaktorer
 • begreppet livskvalitet
 • hälsans fördelning
 • faktorer i samhället av betydelse för befolkningens livsstil och livssituation
 • hälsa och livsstil i ett nationellt och globalt perspektiv.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna identifiera livsstilsfaktorer av betydelse för hälsa
 • kunna redogöra för livsstilens inverkan på hälsa utifrån individ- respektive befolkningsnivå.
 • kunna diskutera hälsans bestämningsfaktorer i relation till livsstil och livssituation
 • kunna redogöra för och diskutera hälsans bestämningsfaktorer med hänsyn tagen till etnicitet, miljö och social position.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • etiska överväganden
 • kritiskt förhållningssätt
 • att relatera till hållbar hälsoutveckling.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Faresjö, T. & Åkerlind, I. (2005). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Studentlitteratur. ISBN: 9789144027975.
 • Hallberg, R-M, L (red). (2010). Hälsa & Livsstil. Forskning & praktisk a tillämpningar. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144058405.
 • Orth-Gomér, K. & Perski, A. (2008). Preventiv medicin i teori och praktik. Studentlitteratur. ISBN: 9789144040158.
 • Pellmer, K & Wramner, B. (2007). Grundläggande folkhälsovetenskap. Liber. ISBN: 9147084472.
 • Ryden, o. & Sternström, U. (2008) Hälsopsykologi. Stockholm: Bonnier. ISBN: 9789162288099.
 • Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. ISBN: 9789197806589. #
 • Sundin, J., Hogstedt, C., Lindberg, J. & Moberg, H. (2005). Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. ISBN: 917257335X.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Livsstil och hälsa.
# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Faresjö, T. & Åkerlind, I. (2005). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Studentlitteratur. ISBN: 9789144027975.
 • Hallberg, R-M, L (red). (2010). Hälsa & Livsstil. Forskning & praktisk a tillämpningar. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144058405.
 • Orth-Gomér, K. & Perski, A. (2008). Preventiv medicin i teori och praktik. Studentlitteratur. ISBN: 9789144040158.
 • Pellmer, K & Wramner, B. (2007). Grundläggande folkhälsovetenskap. Liber. ISBN: 9147084472.
 • Ryden, o. & Sternström, U. (2008) Hälsopsykologi. Stockholm: Bonnier. ISBN: 9789162288099.
 • Socialstyrelsen. (2009). Folkhälsorapport 2009. Stockholm: Socialstyrelsen. ISBN: 9789197806589. #
 • Sundin, J., Hogstedt, C., Lindberg, J. & Moberg, H. (2005). Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. ISBN: 917257335X.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Livsstil och hälsa.
# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Lärande och undervisning

Kursen ges på campus med IT-stöd alternativt som distansutbildning via en för kursen avskild lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på det egna ansvarstagandet att aktivt söka kunskap, kritiskt analysera och dokumentera kunskap. Arbetsformerna utgörs av handledda egenstudier, studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner och seminarier på campus alternativt via kursens läroplattform. Teknikkrav: Dator, internetuppkoppling (fast uppkoppling), headset (hörlurar med mikrofon). Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Kursen innefattar arbetslivsrelaterade aktiviteter så som intervjuer och observationer samt gästföreläsningar och studiebesök.

Lärare

Examinator
Ewy Olander

Kursansvarig
Ewy Olander

Lärare
Ewy Olander

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet. Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, grupparbete, workshop, examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

 

Share Dela