FH1208 Mångfald och hälsa

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om och utveckla förståelse för olikheter avseende biologiska kulturella, etniska och sociala förutsättningar och dessa olikheters betydelse för folkhälsa och samhällsplanering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande folkhälsokunskap: samhälle, miljö, hälsa 7,5 hp har genomförts med godkänt betyg.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Mångfald som begrepp och fenomen
 • mångfald i samhällsperspektiv
 • etnicitet, kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning
 • hälsans fördelning
 • etik i kulturellt perspektiv/mångfaldsperspektiv
 • integration - socialisation
 • socialt kapital
 • styrdokument.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna identifiera och förklara mångfald som begrepp och fenomen
 • kunna diskutera hälsans fördelning utifrån samhälle och mångfald
 • kunna identifiera och diskutera hälsofrämjande faktorer och insatser relaterat till mångfald i samhället
 • kunna argumentera och diskutera normer och värderingar samt etiska aspekter av betydelse för mångfald som resurs eller utanförskap i samhället
 • kunna identifiera och tolka styrdokument relevanta för mångfald i samhället.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • analys och syntes
 • problemlösning
 • arbeta självständigt och i grupp.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Forssell, E. & Ingemarson, M. (2008). Integrationsarbete i civilsamhället. Unga och äldre i blickfånget. Underlag för experter. Stockholm: Socialstyrelsen. #
 • Frykman, J. (Red.). (2006). Diskriminering – ett hot mot folkhälsan. Slutrapport från projektet Diskriminering och hälsa. Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. ISBN: 978-91-973654-2-0. #
 • Mlekov, K. & Widell, G. (2003). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?. Kap. 1-3. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-02269-7.
 • Roth, A-K., (2008) Mångfaldsboken: från teori till praktik. Stockholm: Norsfeldt juridik AB. ISBN: 9139109607.
 • Roth, N., Boström, G. & Nykvist, K. (2006). Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBTpersoner. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. ISBN: 91-7257-453-4. #
 • Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen. ISBN: 9789186585006.
 • Statens folkhälsoinstitut (2010) Hur mår Sveriges nationella minoriteter? #
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Mångfald och hälsa.
# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Forssell, E. & Ingemarson, M. (2008). Integrationsarbete i civilsamhället. Unga och äldre i blickfånget. Underlag för experter. Stockholm: Socialstyrelsen. #
 • Frykman, J. (Red.). (2006). Diskriminering – ett hot mot folkhälsan. Slutrapport från projektet Diskriminering och hälsa. Stockholm: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. ISBN: 978-91-973654-2-0. #
 • Mlekov, K. & Widell, G. (2003). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen?. Kap. 1-3. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-02269-7.
 • Roth, A-K., (2008) Mångfaldsboken: från teori till praktik. Stockholm: Norsfeldt juridik AB. ISBN: 9139109607.
 • Roth, N., Boström, G. & Nykvist, K. (2006). Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland HBTpersoner. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. ISBN: 91-7257-453-4. #
 • Socialstyrelsen (2010) Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen. ISBN: 9789186585006.
 • Statens folkhälsoinstitut (2010) Hur mår Sveriges nationella minoriteter? #
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Mångfald och hälsa.
# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Lärande och undervisning

Kursen ges på campus med IT-stöd alternativt som distansutbildning via en för kursen avskild lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på det egna ansvarstagandet att aktivt söka kunskap, kritiskt analysera och dokumentera kunskap. Arbetsformerna utgörs av handledda egenstudier, studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner och seminarier på campus alternativt via kursens läroplattform. Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Kursen innefattar arbetslivsrelaterade aktiviteter så som intervjuer och observationer samt gästföreläsningar och studiebesök.

Lärare

Examinator
Ewy Olander

Kursansvarig
Jessica Berner

Lärare
Ewy Olander
Jessica Berner

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet. Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, grupparbete, workshop, examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

 

Share Dela