OM1417 Omvårdnad

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall fördjupa sin kunskap inom vårdvetenskap/omvårdnad samt vetenskapsteoretisk och metodisk skolning. Syftet är vidare att studenten skall tillämpa huvudämnet vårdvetenskap/omvårdnad genom reflektion samt kunna integrera och värdera det teoretiska och praktiska kunskapsinnehållet i ett helhetsperspektiv.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Omvårdnad

Antagning

Förkunskapskrav

Vårdvetenskap/omvårdnad grundläggande, A-nivå, 30 högskolepoäng.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Omvårdnad

Lärandemål

Innehåll

Kursen består av 4 delkurser:

Lärandemål

Filosofi och etik, 7,5 hp
Efter genomförd delkurs skall studenten:
 • kunna beskriva och förklara etiska och filosofiska grunder samt etiska principer och teorier i omvårdnad
 • kunna diskutera och ge förslag till alternativa lösningar av etiska problem inom omvårdnad
 • förstå vilka konsekvenser olika vetenskapsfilosofiska synsätt medför
Hälsa och miljö, 7,5 hp
Efter genomförd delkurs skall studenten:
 • kunna förklara och tillämpa olika dimensioner som berör hälsobegreppet såsom livskvalitet, sjukdom och lidande samt coping och relatera dessa till kunskaper i vårdvetenskap
 • förstå och förklara vårdmiljöns betydelse sett från såväl patientens som vårdpersonalens perspektiv
Omvårdnadens teori och empiri, 7,5 hp
Efter genomförd delkurs skall studenten:
 • kunna beskriva och förklara innebörden av att tillämpa ett professionellt förhållningssätt
 • kunna tillämpa olika omvårdnadsmodeller och teorier samt omsätta dessa i såväl dokumentation som i evidensbaserad omvårdnad
Vetenskapsmetodik, 7,5 hp
Efter genomförd delkurs skall studenten:
 • kunna tillämpa forskningsprocessens olika steg och forskningsetiska principer inför en projektplan
 • kunna förklara grunderna för ett vetenskapligt arbetssätt inom kvalitativ och kvantitativ metod.

Generella förmågor

I kursen tränas följande förmågor:
 • problemlösning
 • kritiskt förhållningssätt
 • kamratbedömning
 • självständigt arbete liksom arbete i grupp
 • tillämpning av informations- och kommunikationsteknologi.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning, delkurs 1 - Filosofi och etik, 7,5p
 • Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144048260.
 • Birkler, J. (2008). Vetenskapsteori. Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147015184.
 • Bråkenhielm, C.-R., Grenholm, C-H., Koskinen, L., & Thorsén, H. (Red). (1992). Aktuella livsåskådningar. Del 1: Existentialism, marxism. Lund: Nya Doxa. ISBN: 9789188248282. *
 • Bråkenhielm, C.-R., Grenholm, C-H., Koskinen, L., & Thorsén, H. (Red). (1991). Aktuella livsåskådningar. Del 2: Feminism, ekosofi, humanism, livsåskådningsperspektiv i psykologin och naturvetenskapen. Lund: Nya Doxa. ISBN: 9789188248206. *
 • Henriksen, J-O. & Vetlesen, A. (2001). Etik i arbetet med människor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144016894.
 • Malmsten, K. (2007). Etik i basal omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144014555.
 • Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. (2008). Omvårdnadens etik. Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147084302.
* En av dessa väljes efter ämnesområde enligt studiehandledningen.
Litteraturförteckning, delkurs 2 - Hälsa och miljö, 7,5p
 • Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9789127110274.
 • Dimbleby, R., Burton, G. (1997). Oss emellan. Mellanmänsklig kommunikation. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144001029.
 • Edberg, A-K. (red). (2010). Omvårdnadens grunder. En specialutgåva för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144060583.
 • Eide, H. & Eide, T. (1997). Omvårdnadsorienterad kommunikation. Relationsetik, samarbete och konfliktlösning Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144002552.
 • Hanssen, I. (2007). Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144011479.
 • Kallenberg, K.& Larsson, G. (2004). Människans hälsa livsåskådning och personlighet. Falun: Natur och Kultur. ISBN: 9789127098053.
 • Willman, A. (1996) Hälsa är att leva. FOU Rapport 47. Stockholm: Vårdförbundet, SHSTF. ISBN: 9789170430350.
Litteraturförteckning, delkurs 3 - Omvårdnadens teori och empiri, 7,5p
 • Benner, P., Tanner, C. & Chesla, C. (1999). Expertkunnande i omvårdnad, Omsorg, klinisk bedömning och etik. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144003863.
 • Edberg, A-K. (red). (2010). Omvårdnadens grunder. En specialutgåva för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144060583.
 • Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144010397.
 • Willman, A., Stolz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144045788.
Litteraturförteckning, delkurs 4 - Vetenskapsmetodik, 7,5p
 • Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144048260.
 • Ejlertsson, G. (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144031231.
 • Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144001555.
 • Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144033068.
 • Polit, D.F. & Beck, C.T. (2004). Nursing research: principles and methods. (7.ed.) Philadelphia: Lippincott. Williams & Lippincott Publ. ISBN: 0-7817-3733-8
 • Willman, A., Stolz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144045788.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Vårdvetenskap/omvårdnad.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Omvårdnad

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteraturförteckning, delkurs 1 - Filosofi och etik, 7,5p
 • Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144048260.
 • Birkler, J. (2008). Vetenskapsteori. Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147015184.
 • Bråkenhielm, C.-R., Grenholm, C-H., Koskinen, L., & Thorsén, H. (Red). (1992). Aktuella livsåskådningar. Del 1: Existentialism, marxism. Lund: Nya Doxa. ISBN: 9789188248282. *
 • Bråkenhielm, C.-R., Grenholm, C-H., Koskinen, L., & Thorsén, H. (Red). (1991). Aktuella livsåskådningar. Del 2: Feminism, ekosofi, humanism, livsåskådningsperspektiv i psykologin och naturvetenskapen. Lund: Nya Doxa. ISBN: 9789188248206. *
 • Henriksen, J-O. & Vetlesen, A. (2001). Etik i arbetet med människor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144016894.
 • Malmsten, K. (2007). Etik i basal omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144014555.
 • Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. (2008). Omvårdnadens etik. Stockholm: Liber AB. ISBN: 9789147084302.
* En av dessa väljes efter ämnesområde enligt studiehandledningen.
Litteraturförteckning, delkurs 2 - Hälsa och miljö, 7,5p
 • Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. ISBN: 9789127110274.
 • Dimbleby, R., Burton, G. (1997). Oss emellan. Mellanmänsklig kommunikation. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144001029.
 • Edberg, A-K. (red). (2010). Omvårdnadens grunder. En specialutgåva för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144060583.
 • Eide, H. & Eide, T. (1997). Omvårdnadsorienterad kommunikation. Relationsetik, samarbete och konfliktlösning Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144002552.
 • Hanssen, I. (2007). Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144011479.
 • Kallenberg, K.& Larsson, G. (2004). Människans hälsa livsåskådning och personlighet. Falun: Natur och Kultur. ISBN: 9789127098053.
 • Willman, A. (1996) Hälsa är att leva. FOU Rapport 47. Stockholm: Vårdförbundet, SHSTF. ISBN: 9789170430350.
Litteraturförteckning, delkurs 3 - Omvårdnadens teori och empiri, 7,5p
 • Benner, P., Tanner, C. & Chesla, C. (1999). Expertkunnande i omvårdnad, Omsorg, klinisk bedömning och etik. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144003863.
 • Edberg, A-K. (red). (2010). Omvårdnadens grunder. En specialutgåva för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144060583.
 • Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144010397.
 • Willman, A., Stolz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144045788.
Litteraturförteckning, delkurs 4 - Vetenskapsmetodik, 7,5p
 • Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144048260.
 • Ejlertsson, G. (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144031231.
 • Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. (red.) (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144001555.
 • Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144033068.
 • Polit, D.F. & Beck, C.T. (2004). Nursing research: principles and methods. (7.ed.) Philadelphia: Lippincott. Williams & Lippincott Publ. ISBN: 0-7817-3733-8
 • Willman, A., Stolz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144045788.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Vårdvetenskap/omvårdnad.

Lärande och undervisning

Undervisningen är nätbaserad och bedrivs på distans via lärplattform och utgår från problemorienterat arbetssätt med eget kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Undervisningen domineras av teoretiska studier med lärarledda introduktionsföreläsningar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Birgitta Fridström

Kursansvarig
Amanda Hellström
Ewa Andersson

Lärare
Amanda Hellström
Ewa Andersson

Planerade lärtillfällen

Undervisningen domineras av teoretiska studier med lärarledda introduktionsföreläsningar och bedrivs på distans via lärplattform.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Omvårdnad

Examination

BedömningExaminationer för delkurs 1 - Filosofi och etik
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
Examinationsuppgift 1 2 U/G
Examinationsuppgift 2 2,5 U/G
Examinationsuppgift 3 3 U/G


Examinationer för delkurs 2 - Hälsa och miljö
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
Examinationsuppgift 1 3,5 U/G
Examinationsuppgift 2 4 U/G


Examinationer för delkurs 3 - Omvårdnadens teori och empiri
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
Examinationsuppgift 1 2,5 U/G
Examinationsuppgift 2 2,5 U/G
Examinationsuppgift 3 2,5 U/G


Examinationer för delkurs 4 - Vetenskapsmetodik
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
Examinationsuppgift 1 3 U/G
Examinationsuppgift 2 1,5 U/G
Examinationsuppgift 3 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 23

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Omvårdnad

 

Share Dela