VO2510 Omvårdnad av äldre

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupad förmåga att initiera, implementera hälsofrämjande och förebyggande arbete i vården av den äldre. Kursen syftar även till att den studerande självständigt skall kunna bedöma, planera, implementera samt utvärdera interventioner och åtgärder som främjar den äldres fysiska, psykiska och sociala hälsa.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad om 180 högskolepoäng, samt svensk legitimation för tjänstgöring som sjuksköterska.
För tillträde till denna kurs krävs att kursen VO2511 Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet 7, 5 högskolepoäng är avklarad.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Fysiologiska, psykologiska och sociala teorier/modeller om åldrandet och dess relation till geriatrisk omvårdnad
 • vanligt förekommande geriatriska tillstånd
 • systematiska bedömningar och utvärderingar av äldre patienters hälsotillstånd, geriatriska bedömningar samt av andra komplexa behov av vård vid sjukdom
 • förändrings- och implementeringsteorier
 • omvårdnadsplanering, omvårdnadsinterventioner och omvårdnads utvärdering i relationen till äldre och deras behov
 • preventivt arbete i samband med ohälsa, sjukdom och sjukdomskomplikationer
 • mätinstruments psykometriska egenskaper.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna bedöma innebörden av att vara äldre och i behov av omvårdnad
 • kunna identifiera den normala åldrandeprocessen ur ett fysiologiskt, psykologiskt, socialt perspektiv
 • kunna analysera, värdera och bedöma de vanligaste geriatriska sjukdomstillstånden i avseende på behov, åtgärder/interventioner och rehabiliterande omvårdnad
 • självständigt kunna observera och bedöma komplexa behov av vård samt visa förmåga att förklara hur uppkomst av sjukdom och sjukdomskomplikationer bland äldre kan förebyggas
 • självständigt kunna tillämpa ett kritiskt, analytiskt och kunskapsbaserat arbetssätt i omvårdnaden av äldre avseende systematisk och geriatrisk bedömning samt utvärdering
 • kunna värdera och kritiskt bedöma olika geriatriska bedömningsinstruments psykometriska egenskaper.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • akademiskt skrivande
 • professionell reflektion
 • muntlig samt skriftligt vetenskaplig och metodologisk diskussions- och argumentations underbyggnad
 • kritisk analytisk förhållning, granskning och bedömning
 • etisk bedömning och ställningstagande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Augustsson, G., (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144004914
 • Grol, R., Wensing, M., Eccles, M. (2005). Improving patient care. The implementation of change in clinical practice. China: Elsevier, Butterworth Heineman. ISBN:9780750688192
 • Levi, R., (2009). Vettigare vård: evidens och kritiskt tänkande i vården. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789113022734
 • Raadu, G., (Red) (2011). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Uppsala: Almqvist & Wiksell. ISBN: 9789147099382
 • Polit, D.F., & Beck, C.T., (2011). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 9781451109146
 • Stenbock Hult, B., (2003). Kritiskt förhållningssätt - en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144030487
 • Tabloski, P.A., (2009). Gerontological Nursing. The essential guide to clinical practice. Upper Saddle River: Prentice Hall. ISBN: 978013503810
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Omvårdnad av äldre.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Augustsson, G., (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144004914
 • Grol, R., Wensing, M., Eccles, M. (2005). Improving patient care. The implementation of change in clinical practice. China: Elsevier, Butterworth Heineman. ISBN:9780750688192
 • Levi, R., (2009). Vettigare vård: evidens och kritiskt tänkande i vården. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789113022734
 • Raadu, G., (Red) (2011). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Uppsala: Almqvist & Wiksell. ISBN: 9789147099382
 • Polit, D.F., & Beck, C.T., (2011). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 9781451109146
 • Stenbock Hult, B., (2003). Kritiskt förhållningssätt - en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144030487
 • Tabloski, P.A., (2009). Gerontological Nursing. The essential guide to clinical practice. Upper Saddle River: Prentice Hall. ISBN: 978013503810
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Omvårdnad av äldre.

Lärande och undervisning

Undervisningen bygger på ett forskande och undersökande arbetssätt med aktivt kunskapssökande, kritiskt analytiskt tänkande och problemlösning. Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och seminarier som genomsyras av vetenskaplig metod. Undervisningen kan ske både på campus och via nätet. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom kursaktuellt område ingår. I kursen läggs stor vikt vid att studenten tränar sig i att omsätta och integrera teoretisk kunskap i praktiskt handlande. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom kursaktuellt område ingår.

Lärare

Examinator
Mats Lintrup

Kursansvarig
Mats Lintrup

Lärare
Göran Holst
Mikael Rennemark
Mats Lintrup

Planerade lärtillfällen

Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och seminarier som genomsyras av vetenskaplig metod.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Workshop 1,5 U/G
1120 Seminarium I 1,5 U/G
1130 Seminarium II 2 U/G
1140 Verksamhetsförlagd utbildning 2,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

 

Share Dela