VO2511 Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om äldres hälsa, ohälsa och hälsoproblem. Kursen syftar även till att den studerande självständigt och systematiskt skall kunna förstå, analysera och bedöma behov av omvårdnad hos äldre och vilka olika faktorer som kan påverka omvårdnaden och det goda åldrandet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Modeller/teorier för begreppen hälsa, ohälsa, ”illness”, ”wellness” och ”diseases”
 • vanligt förekommande hälsoproblem, det goda åldrandet, attityder till åldrande samt ålderism och dess betydelse i samband med sjuksköterskans omvårdnad av äldre
 • teorier och modeller om fysiologiskt, psykologisk och socialt åldrande
 • påverkansfaktorer på individ-, organisations- och samhälls nivå för ett gott åldrande
 • åldrande sett utifrån ett ”genderperspektiv” samt i ett föränderligt och mångkulturellt samhälle
 • innebörden av kunskapsbaserad omvårdnad och teorier/modeller/ramar för hur en sådan vård kan implementeras
 • metod för strukturerade och systematiska litteratur- sökningar samt kritisk bedömning av vetenskapliga studier.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha en fördjupad kunskap om olika modeller/teorier, kring samhällsfaktorer, äldres hälsa, ohälsa samt hälsoproblem, som kan vara av betydelse för uppkomsten av omvårdnadsbehov och som kan påverka det goda åldrandet
 • ha en fördjupad förståelse av vad det kan innebära att åldras väl utifrån ett fysiologiskt, psykologiskt, sociologiskt och ”gender”- perspektiv
 • kunna beskriva innebörden av att bedriva omvårdnad av äldre i ett mångkulturellt och föränderligt samhälle
 • självständigt kunna lokalisera, värdera och kritiskt bedöma relevansen av aktuell forskning om äldres hälsa, ohälsa och hälsoproblem samt resultatens giltighet och möjligheter till att implementeras i omvårdnaden av äldre.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • akademiskt skrivande
 • muntlig samt skriftligt vetenskaplig och metodologisk diskussions- och argumentations underbyggnad
 • kritisk analytisk förhållning, granskning och bedömning
 • etisk bedömning och ställningstagande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Aveyard, H. (2010). Doing a literature review in health and social care: A practical guide. Milton Keynes: Open University Press ISBN: 9780335238859
 • Augustsson, G. (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: Studentlitteratur ISBN:9789144004914
 • Andersson, L. (2008). Ålderism. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144052038
 • Grol, R. Wensing, M., Eccles, M. (2005). Improving patient care. The implementation of change in clinical practice. China: Elsevier, Butterworth Heineman. ISBN:9780750688192
 • Levi, R., (2009). Vettigare vård: evidens och kritiskt tänkande i vården. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789113022734
 • Polit, D.F., & Beck, C.T. (2011). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 9781451109146
 • Smith, C. (2009). Researching Older People's Nursing. The gap between theory and practice. Basingstoke: Palgrave McMillan. ISBN: 9780230516472
 • Stenbock Hult, B. (2003). Kritiskt förhållningssätt - en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144030487
 • Tabloski, P.A. (2009). Gerontological Nursing. The essential guide to clinical practice. Upper Saddle River: Prentice Hall. ISBN: 9780135038109
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Aveyard, H. (2010). Doing a literature review in health and social care: A practical guide. Milton Keynes: Open University Press ISBN: 9780335238859
 • Augustsson, G. (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: Studentlitteratur ISBN:9789144004914
 • Andersson, L. (2008). Ålderism. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144052038
 • Grol, R. Wensing, M., Eccles, M. (2005). Improving patient care. The implementation of change in clinical practice. China: Elsevier, Butterworth Heineman. ISBN:9780750688192
 • Levi, R., (2009). Vettigare vård: evidens och kritiskt tänkande i vården. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789113022734
 • Polit, D.F., & Beck, C.T. (2011). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 9781451109146
 • Smith, C. (2009). Researching Older People's Nursing. The gap between theory and practice. Basingstoke: Palgrave McMillan. ISBN: 9780230516472
 • Stenbock Hult, B. (2003). Kritiskt förhållningssätt - en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144030487
 • Tabloski, P.A. (2009). Gerontological Nursing. The essential guide to clinical practice. Upper Saddle River: Prentice Hall. ISBN: 9780135038109
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Omvårdnad av äldre med fokus på hälsa och det goda åldrandet.

Lärande och undervisning

Undervisningen bygger på ett forskande och undersökande arbetssätt med aktivt kunskapssökande, kritiskt analytiskt tänkande och problemlösning. Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och seminarier som genomsyras av vetenskaplig metod. Undervisningen kan ske både på campus och via nätet. Hospitering inom kursaktuellt område ingår. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Hospitering inom kursaktuellt område ingår.

Lärare

Examinator
Gunilla Borglin

Kursansvarig
Ylva Hellström

Lärare
Gunilla Borglin
Ylva Hellström

Planerade lärtillfällen

Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och seminarier som genomsyras av vetenskaplig metod.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Workshop 1 U/G
1120 Seminarium I 1,5 U/G
1130 Seminarium II 2 U/G
1140 Seminarium III 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

 

Share Dela