VO2513 Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbetet

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupad kunskap om olika teorier av vikt för kursämnet och syftet är även att tillägna sig förmåga till att systematiskt organisera, planera, leda, samordna och utvärdera omvårdnadsarbetet och omvårdnadsprocessen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad om 180 högskolepoäng.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Ledarskaps-, organisations- och förändringsteorier
 • modeller för implementering av evidensbaserad kunskap i omvårdnadsarbete samt för kvalitetsutveckling
 • arbetsledning, planering, samordning och utvärdering av omvårdnad samt omvårdnadsprocessen
 • samverkan i team för en säker vård
 • informatik och systematisk dokumentation
 • dokumentanalys och observationer som forskningsmetod
 • kompetensutveckling, lärande, undervisning och handledning
 • lagar, styrdokument och riktlinjer.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Ha kunskap om ledarskaps-, organisations och förändringsteorier samt modeller för kunskapsimplementering av vikt för omvårdnadsprocessen och omvårdnadsarbetet
 • visa förmåga att kunna kritiskt analysera, granska, bedöma och värdera kvalitetsutvecklingsarbete av användbarhet för omvårdnadsarbetet
 • ha kunskaper om samt kunna visa förmåga på att självständigt organisera, leda och handleda vårdpersonal samt studenter
 • ha kunskap om de lagar, regelverk och styrdokument som är av betydelse för verksamhetsområdet samt för professionen
 • ha kännedom om dokumentanalys och observationer som vetenskaplig metod.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • akademiskt skrivande
 • professionell reflektion
 • muntlig samt skriftligt vetenskaplig och metodologisk diskussions- och argumentations underbyggnad
 • kritisk analytisk förhållning, granskning och bedömning
 • etisk bedömning och ställningstagande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Alfaro-Lefevre, R., (2009). Applying nursing process – A tool for critical thinking. Philadelphia: Lippincott Wiliams & Wilkins. ISBN: 9780781774086
 • Augustsson, G., (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144004914
 • Björvell, C., (2000). Sjuksköterskans journalföring. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144013824
 • Carlson, E. (2010). Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning – en etnografisk studie. Diss. Malmö: Malmö högskola, 2010. #
 • Estabrooks, C., Thompson, D.S., Lovely, J.J.E., Hofmeyer, A., (2006)A guide to knowledge translation theory. Journal of Continuing Education in the Health Professions. 26, 1, 25-36. #
 • Grol, R., Bosch, M.C., Hulscher M., Eccles, M.P., Wensing, M., (2007). Planning and Studying Improvement in Patient Care: The Use of Theoretical Perspectives. The Milbank Quarterly, 85, 1, 93-138.
 • Grol, R., Wensing, M., Eccles, M. (2005). Improving patient care. The implementation of change in clinical practice. China: Elsevier, Butterworth Heineman. ISBN:9780750688192
 • Levi, R., (2009). Vettigare vård: evidens och kritiskt tänkande i vården. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789113022734
 • Lima, C., (2007). Kommunikation, organisation och ledarskap. Malmö: Libe. ISBN: 978-91-47-08630-6.
 • National Institute for Health & Clinical Excellens. (2007). How to change practice. Understand, identify and overcome barriers to change. #
 • Polit, D.F., & Beck, C.T., (2011). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 9781451109146
 • Raadu, G., (Red) (2011). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Uppsala: Almqvist & Wiksell. ISBN: 9789147099382
 • Stenbock Hult, B., (2003). Kritiskt förhållningssätt - en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144030487
 • Svenska sjuksköterskeföreningen. (2010). Svenska sjuksköterskeföreningens strategi för utbildningsfrågor. Bromma: Brolins. 10-12.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Organisation, ledning och utveckling i omvårdnadsarbetet.

# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Alfaro-Lefevre, R., (2009). Applying nursing process – A tool for critical thinking. Philadelphia: Lippincott Wiliams & Wilkins. ISBN: 9780781774086
 • Augustsson, G., (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144004914
 • Björvell, C., (2000). Sjuksköterskans journalföring. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144013824
 • Carlson, E. (2010). Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning – en etnografisk studie. Diss. Malmö: Malmö högskola, 2010. #
 • Estabrooks, C., Thompson, D.S., Lovely, J.J.E., Hofmeyer, A., (2006)A guide to knowledge translation theory. Journal of Continuing Education in the Health Professions. 26, 1, 25-36. #
 • Grol, R., Bosch, M.C., Hulscher M., Eccles, M.P., Wensing, M., (2007). Planning and Studying Improvement in Patient Care: The Use of Theoretical Perspectives. The Milbank Quarterly, 85, 1, 93-138.
 • Grol, R., Wensing, M., Eccles, M. (2005). Improving patient care. The implementation of change in clinical practice. China: Elsevier, Butterworth Heineman. ISBN:9780750688192
 • Levi, R., (2009). Vettigare vård: evidens och kritiskt tänkande i vården. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789113022734
 • Lima, C., (2007). Kommunikation, organisation och ledarskap. Malmö: Libe. ISBN: 978-91-47-08630-6.
 • National Institute for Health & Clinical Excellens. (2007). How to change practice. Understand, identify and overcome barriers to change. #
 • Polit, D.F., & Beck, C.T., (2011). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 9781451109146
 • Raadu, G., (Red) (2011). Författningshandbok. För personal inom hälso- och sjukvård. Uppsala: Almqvist & Wiksell. ISBN: 9789147099382
 • Stenbock Hult, B., (2003). Kritiskt förhållningssätt - en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144030487
 • Svenska sjuksköterskeföreningen. (2010). Svenska sjuksköterskeföreningens strategi för utbildningsfrågor. Bromma: Brolins. 10-12.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Organisation, ledning och utveckling i omvårdnadsarbetet.

# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Lärande och undervisning

Undervisningen bygger på ett forskande och undersökande arbetssätt med aktivt kunskaps-sökande, kritiskt analytiskt tänkande och problemlösning. Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och seminarier som genomsyras av vetenskaplig metod. Undervisningen kan ske både på campus och via nätet. Hospitering inom kursaktuellt område ingår. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Gunilla Borglin

Kursansvarig
Karin Nedfors

Lärare
Gunilla Borglin
Marianne Lagerholm

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Workshop 1,5 U/G
1215 Seminarium I 1,5 U/G
1225 Seminarium II 1,5 U/G
1235 Seminarium III 3 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

 

Share Dela