VO1402 Smärta – analys och behandling

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig de kunskaper som krävs för att öka förståelsen för smärtupplevelsen, behandlingsmetoder och övrigt bistånd till individer med olika smärttillstånd sett ur ett fenomenologiskt perspektiv.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen eller annan sökande med 60 högskolepoäng i ämnet omvårdnad.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Smärta och smärtbehandling ur ett kulturellt och genusperspektiv
 • uppfattningar och attityders inverkan på smärtvården
 • smärtvårdens organisation
 • smärtbedömning och smärtbehandling inom ett specifikt omvårdnadsområde
 • patientkontrollerad smärtbehandling såväl farmakologisk som komplementär
 • patient- och närståendeundervisning
 • evidensbaserad omvårdnad/smärtvård
 • kvalitetsutveckling av smärtvård.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan diskutera smärtbedömning utifrån samhälleliga, etiska, kulturella samt genusrelaterade aspekter
 • diskutera hur olika attityder och värderingar påverkar smärtvården
 • identifiera eventuella hinder för effektiv smärtbehandling
 • värdera vårdmiljöns betydelse
 • beskriva upplägget av patient- och närståendeundervisning
 • redogöra för farmakologisk och komplementär smärtbehandling
 • tillämpa evidensbaserad omvårdnad vid kvalitetsutveckling av smärtvård.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • arbeta självständigt
 • analys och problemlösning
 • informationskompetens
 • kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik
 • kvalitetstänkande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hægerstam, Glenn. (2008). Smärta : ett mångfacetterat problem. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144046839.
 • Hægerstam, Glenn. (2007). Smärta hos äldre. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144012193.
 • Magnusson, Stefan, Mannheimer, Clas. (2008). Långvarig smärta : behandling och rehabilitering. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144050515.
 • Strang, Peter. (2003). Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147049066.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Smärta – analys och behandling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hægerstam, Glenn. (2008). Smärta : ett mångfacetterat problem. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144046839.
 • Hægerstam, Glenn. (2007). Smärta hos äldre. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144012193.
 • Magnusson, Stefan, Mannheimer, Clas. (2008). Långvarig smärta : behandling och rehabilitering. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144050515.
 • Strang, Peter. (2003). Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147049066.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Smärta – analys och behandling.

Lärande och undervisning

Undervisningen ska bygga på ett problemorienterat arbetssätt med aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker till stor del nätbaserat.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Sigrid Johansson

Kursansvarig
Hans Krona

Planerade lärtillfällen

Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 46 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

 

Share Dela