KM1402 Smärta och smärtbehandling

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper med avseende på smärtfysiologi, förklaringsmodeller om smärtans olika dimensioner samt evidensbaserade behandlingsmetoder med utgångspunkt från olika smärttillstånd.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Medicin

Fördjupningsnivå

GXX

Antagning

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs sjuksköterskeexamen alternativt likvärdiga kunskaper i humanbiologi, anatomi, fysiologi och patofysiologi inom ämnesområdet 30 hp.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Medicin

Fördjupningsnivå

GXX

Lärandemål

Innehåll

 • Smärtans anatomi och fysiologi
 • smärtklassificering och smärtdiagnostik
 • teorier och modeller som grund för smärtupplevelsen ur olika dimensioner
 • metoder för att behandla och/eller bemästra olika smärttillstånd exempelvis genom sensorisk stimulering, fysisk aktivitet, smärtfarmakologiska behandlingsprinciper och/eller ett kognitivt förhållningssätt
 • hälsoteknik, t ex smärtpumpar, TNS
 • verktyg för att bedöma, värdera och följa upp såväl individuell smärtupplevelse som individens tilltro till sina förmågor och resurser.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten
 • visa fördjupad förståelse och ur ett fysiologiskt perspektiv redogöra för uppkomst och modulering av smärta samt för förändringar i nervsystemet och dess betydelse för olika smärttillstånd
 • ha färdighet att självständigt göra en klinisk smärtanalys i ett neurobiologiskt perspektiv med fokus på detaljer kring patientens smärttyp
 • värdera och motivera behandlingsmetoder vid olika kliniska smärttillstånd baserat på evidens för effekt
 • analysera och reflektera över hur synsättet på smärta styr förhållningssätt, bedömning och åtgärdsförslag
 • förstå hur kultur- och genusaspekter kan påverka smärtupplevelsen
 • ha kunskap och insikter i betydelsen av ett multidisciplinärt, multiprofessionellt arbetssätt kring kliniska smärtproblem
 • värdera aktuell forskning och dess betydelse för smärta och smärtbehandling.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • till analys och problemlösning
 • att arbeta i team
 • att arbeta självständigt
 • informationskompetens
 • kritiskt förhållningssätt och förmåga till självkritik.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hægerstam, Glenn. (2008). Smärta : ett mångfacetterat problem. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144046839.
 • Magnusson, Stefan, Mannheimer, Clas. (2008). Långvarig smärta : behandling och rehabilitering. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144050515.
 • Strang, Peter. (2003). Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147049066.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Smärta och smärtbehandling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Medicin

Fördjupningsnivå

GXX

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hægerstam, Glenn. (2008). Smärta : ett mångfacetterat problem. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144046839.
 • Magnusson, Stefan, Mannheimer, Clas. (2008). Långvarig smärta : behandling och rehabilitering. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144050515.
 • Strang, Peter. (2003). Smärta och smärtbehandling. Stockholm: Liber. ISBN: 9789147049066.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Smärta och smärtbehandling.

Lärande och undervisning

Undervisningen ska bygga på ett problemorienterat arbetssätt med aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Undervisningen sker till stor del nätbaserat.

Arbetslivsanknytning

Kursen innefattar arbetslivsrelaterade aktiviteter så som intervjuer och observationer samt gästföreläsningar och studiebesök.

Lärare

Examinator
Henrik Forssell

Kursansvarig
Hans Krona

Lärare
Henrik Forssell
Hans Krona

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, grupparbete, workshop, examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Medicin

Fördjupningsnivå

GXX

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Medicin

Fördjupningsnivå

GXX

 

Share Dela