FH2504 Strategiskt folkhälsoarbete

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursen syftar till att den studerande fördjupar sina kunskaper om strategier, modeller och metoder för folkhälsoarbete samt ökar förståelsen för hur dessa kan tillämpas på olika nivåer i samhället.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Avlagd kandidatexamen om minst 180 hp, inklusive examensarbete om minst 15 hp, i huvudområdet folkhälsovetenskap eller inom andra hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga ämnesområden, eller motsvarande utländsk examen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Strategier, modeller och metoder i folkhälsoarbete, internationellt, nationellt, regionalt och lokalt
 • prioriterade områden för strategiskt folkhälsoarbete
 • planerings- och utvärderingsmodeller
 • etiska överväganden i folkhälsoarbete
 • hållbar utveckling av hälsa och samhälle
 • kunskapsbaserat folkhälsoarbete.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna
 • identifiera och analysera strategier, metoder och modeller för folkhälsoarbete internationellt och nationellt i förhållande till hälsopolitiskt och vetenskapligt underlag
 • tillämpa en planerings- och utvärderingsmodell för analys och värdering av ett nationellt strategiskt folkhälsoarbete
 • självständigt presentera och argumentera val av strategi och metoder för regionalt eller lokalt folkhälsoarbete i förhållande till behov och resurser
 • motivera och diskutera etiska överväganden i planering och genomförande av strategiskt folkhälsoarbete
 • analysera och väcka frågeställningar om strategiskt folkhälsoarbete i förhållande till hållbar utveckling av hälsa och samhälle.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • kritisk granskning
 • analys samt syntetisering
 • vetenskapligt förhållningssätt
 • teamarbete.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bayer, R. (2003). Ethics of Health Promotion and Disease Prevention. Module 6 In B. Jennings, J. Kahn, A. Mastroianni, L. S. Parker (Eds.). Ethics and Public Health: Model Curriculum [Online]. Available: Association of Schools of Public Health. #
 • Nutbeam, D., Harris, E. & Wise, M. (2010). Theory in a nutshell: a practical guide to health promotion theories. (3. ed.) North Ryde, N.S.W.: McGraw-Hill Australia ISBN: 978-0-07-027843-1
 • Nutbeam, D,. Bauman, A. (2006).Evaluation in a Nutshell A Practical Guide to the Evaluation of Health Promotion Programs. ISBN :0074715534
 • Statens folkhälsoinstitut (2010). Folkhälsopolitisk rapport. Framtidens folkhälsa – allas ansvar. R 2010:16. ISBN: 978-91-7257-728-2. #
 • Tones, K. & Green, J. (2010). Health promotion: planning and strategies. London: SAGE. ISBN:1847874894.
 • CSDH (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva, World Health Organization. #
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Strategiskt folkhälsoarbete.

# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bayer, R. (2003). Ethics of Health Promotion and Disease Prevention. Module 6 In B. Jennings, J. Kahn, A. Mastroianni, L. S. Parker (Eds.). Ethics and Public Health: Model Curriculum [Online]. Available: Association of Schools of Public Health. #
 • Nutbeam, D., Harris, E. & Wise, M. (2010). Theory in a nutshell: a practical guide to health promotion theories. (3. ed.) North Ryde, N.S.W.: McGraw-Hill Australia ISBN: 978-0-07-027843-1
 • Nutbeam, D,. Bauman, A. (2006).Evaluation in a Nutshell A Practical Guide to the Evaluation of Health Promotion Programs. ISBN :0074715534
 • Statens folkhälsoinstitut (2010). Folkhälsopolitisk rapport. Framtidens folkhälsa – allas ansvar. R 2010:16. ISBN: 978-91-7257-728-2. #
 • Tones, K. & Green, J. (2010). Health promotion: planning and strategies. London: SAGE. ISBN:1847874894.
 • CSDH (2008). Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva, World Health Organization. #
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Strategiskt folkhälsoarbete.

# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Lärande och undervisning

Undervisningen är helt nätbaserad via en lärplattform. En introduktionsdag erbjuds på campus vid kursstart. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna tar sin utgångspunkt i den studerandes erfarenhet och bygger på dennes ansvar samt ett aktivt kunskapssökande, reflektion och värdering. Arbetsformerna utgörs av handledda studieuppgifter enskilt och i grupp, som följs upp i gruppdiskussioner via lärplattformen. Stor vikt läggs på att studenterna tillsammans utvecklar sina kunskaper genom studieuppgifter och diskussioner för att främja den enskildes lärande. Teknikkrav: Dator, internetuppkoppling (fast uppkoppling), headset (hörlurar med mikrofon). Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Ewy Olander

Kursansvarig
Ewy Olander

Lärare
Ewy Olander

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet.
Lärtillfällen i kursen är: diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, teamarbete, examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Samlad bedömning 7,5 F-A

Betyg

Kursen bedöms med betygen F Otillräckligt, FX Otillräckligt, E Tillräckligt, D Tillfredsställande, C Bra, B Mycket bra eller A Utmärkt.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

 

Share Dela