VO1111 Stöd till närstående

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskaper om närstående behov av stöd i samband med vård av äldre i det egna hemmet eller särskilt boende.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 25 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 25 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Äldreomsorg i förändring
 • stöd och behov
 • familjen i ett omvårdnadsperspektiv
 • närståendes situation
 • hemmet som plats för vård- och omsorg
 • familjens och samhällets ansvar i vård- och omsorg av äldre.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna beskriva omsorgen av äldre i ett historiskt perspektiv
 • kunna beskriva och förstå familjens situation i vård- och omsorg av äldre
 • kunna redogöra för kommunens stöd till närståendevårdare
 • kunna redogöra för stödets betydelse för närståendevårdare
 • kunna förstå och redogöra för olika människors behov i vård av äldre i hemmet
 • kunna beskriva familjen och samhällets ansvar i vård- och omsorg av äldre.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor
 • forskande och undersökande arbetssätt
 • förmåga att arbeta självständigt
 • förmåga att samarbeta i nätbaserad undervisning
 • förmåga att relatera till hållbar utveckling
 • förmåga att sätta sig in andras behov.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Johansson, L. (2007). Anhörig: Omsorg och stöd. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01975-0
 • M Sand, A-B. (2002). Anhörigvård arbete, ansvar, kärlek, försörjning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01611-5.
 • Winqvist, M. (1999). Den åldrande familjen Om vuxna barn och deras hjälpbehövande föräldrar. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01271-3.
 • M Sand, A-B. (2007). Äldreomsorg – mellan familj och samhälle. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 97- 89-14404382-1
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Stöd till närstående.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 25 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Johansson, L. (2007). Anhörig: Omsorg och stöd. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01975-0
 • M Sand, A-B. (2002). Anhörigvård arbete, ansvar, kärlek, försörjning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01611-5.
 • Winqvist, M. (1999). Den åldrande familjen Om vuxna barn och deras hjälpbehövande föräldrar. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01271-3.
 • M Sand, A-B. (2007). Äldreomsorg – mellan familj och samhälle. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 97- 89-14404382-1
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Stöd till närstående.

Lärande och undervisning

Nätbaserad distansundervisning på kvartsfart. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via Web-CT med stöd av en skriftlig studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier. Kursen baseras på kurslitteratur samt delar ur Utbildningsradions radio- och TV-serie om åldrande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Sigrid Johansson

Kursansvarig
Sigrid Johansson

Lärare
Sigrid Johansson

Planerade lärtillfällen

Nätbaserad distansundervisning på kvartsfart. Studierna bedrivs enskilt och i grupp via Web-CT med stöd av en skriftlig studiehandledning. Studieformen förutsätter studenternas aktiva deltagande i nätbaserade diskussioner och seminarier.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 25 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0810 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 25 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

 

Share Dela