VO2515 Vetenskap, teori och metod i relation till sjuksköterskeprofessionen

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om centrala begrepp inom huvudområdet i såväl ett teoretiskt, som ett empiriskt sammanhang, samt om relationen vetenskap, teori, metod, forskning, evidens och professionen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen inom vårdvetenskap/omvårdnad.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Huvudområdets centrala begrepp och antagande
 • vårdvetenskapliga teorier och modeller.
 • teoretiska, empiriska och etiska utgångspunkter för kunskapsutvecklingen inom huvudområdet och professionen
 • huvudområdets idé och värde grund
 • vetenskaplig metod för kritisk granskning, analys och bedömning av forskning
 • forskningsprocessen
 • implementerings- och förändringsteorier
 • huvudområdets vetenskapliga, teoretiska och metodologiska positionering samt dessas relation till andra vetenskapsområde
 • professionens sex kärnkompetenser i relation till kunskapsbaserad omvårdnad.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha kunskap om centrala begrepp, teorier och modeller inom huvudområdet samt förmåga att belysa, analysera och granska utgångspunkterna för dessa
 • ha förmåga att granska, integrera och bedöma samt förklara huvudområdets vetenskapliga, teoretiska samt metodologiska positionering i förhållande till professionen, forskning samt utvecklings- och implementeringsarbete
 • kunna använda för professionen centrala begrepp samt kunna värdera dess användbarhet och evidens för forskning, vårdutveckling och implementering.
 • ha kunskap om och förmåga att applicera de sex kärnkompetenserna i relation till den professionella kunskapsutvecklingen samt i relation till omvårdnadsprocessen och aktuell forskning.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • akademiskt skrivande
 • muntlig samt skriftligt vetenskaplig och metodologisk diskussions- och argumentationsunderbyggnad
 • kritisk analytisk förhållningssätt, granskning och bedömning
 • forskningsetisk bedömning och ställningstagande.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Augustsson, G., (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144004914
 • Aveyard, H., (2010). Doing a literature review in health and social care: A practical guide. Milton Keynes: Open University Press ISBN: 9780335238859
 • Grol, R., Wensing, M., Eccles, M. (2005). Improving patient care. The implementation of change in clinical practice. China: Elsevier, Butterworth Heineman. ISBN:9780750688192
 • Levi, R., (2009). Vettigare vård: evidens och kritiskt tänkande i vården. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789113022734
 • McEwen, M. & Willis, E., (2010). Theoretical basis for Nursing. 3rd rev Edition. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. ISBN: 9781605473239
 • Polit, D.F., & Beck, C.T., (2011). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 9781451109146
 • Stenbock Hult, B., (2003). Kritiskt förhållningssätt - en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144030487
 • Svenska sjuksköterskeföreningen. (2010). Svenska sjuksköterskeföreningens strategi för utbildningsfrågor. Bromma: Brolins. s10-12.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Vetenskap, teori och metod i relation till sjuksköterskeprofessionen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Augustsson, G., (2007). Akademisk skribent: om att utveckla sitt vetenskapliga skrivande. Lund: Studentlitteratur ISBN: 9789144004914
 • Aveyard, H., (2010). Doing a literature review in health and social care: A practical guide. Milton Keynes: Open University Press ISBN: 9780335238859
 • Grol, R., Wensing, M., Eccles, M. (2005). Improving patient care. The implementation of change in clinical practice. China: Elsevier, Butterworth Heineman. ISBN:9780750688192
 • Levi, R., (2009). Vettigare vård: evidens och kritiskt tänkande i vården. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789113022734
 • McEwen, M. & Willis, E., (2010). Theoretical basis for Nursing. 3rd rev Edition. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. ISBN: 9781605473239
 • Polit, D.F., & Beck, C.T., (2011). Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev Edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 9781451109146
 • Stenbock Hult, B., (2003). Kritiskt förhållningssätt - en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144030487
 • Svenska sjuksköterskeföreningen. (2010). Svenska sjuksköterskeföreningens strategi för utbildningsfrågor. Bromma: Brolins. s10-12.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Vetenskap, teori och metod i relation till sjuksköterskeprofessionen.

Lärande och undervisning

Undervisningen bygger på ett forskande och undersökande arbetssätt med aktivt kunskapssökande, kritiskt analytiskt tänkande och problemlösning. Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och seminarier som genomsyras av vetenskaplig metod. Undervisningen kan ske både på campus och via nätet. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Gunilla Borglin
Ylva Hellström

Kursansvarig
Gunilla Borglin

Lärare
Gunilla Borglin
Ylva Hellström

Planerade lärtillfällen

Den lärarledda undervisningen utgörs av föreläsningar, workshops och seminarier som genomsyras av vetenskaplig metod.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Workshop 1,5 U/G
1120 Seminarium I 2,5 U/G
1130 Seminarium II 3,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Vårdvetenskap

 

Share Dela