FH1114 Vetenskapsteori och informationssökning

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande kunskap i vetenskapsteori och kunna tillämpa informationssökning för att ta del av folkhälsovetenskapens forskningsområden ur ett nationellt och internationellt perspektiv.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Grundläggande vetenskapsteori
 • forskningsprocessen
 • grundläggande forskningsetik
 • informationssökning
 • evidensbaserad kunskap
 • referenshantering och plagiering.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna redogöra för grundläggande vetenskapliga begrepp och förklara dess innebörd
 • kunna redogöra för och förklara innebörden av forskningsprocessens olika steg
 • kunna reflektera över grundläggande forskningsetik
 • kunna tillämpa informationssökning från olika informationskällor
 • kunna identifiera vetenskapliga artiklar och dokument
 • kunna förklara innebörden av evidensbegreppet.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • värdera information och informationskällor
 • vetenskapligt förhållningssätt
 • forskningsetiska överväganden.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-04826-0.
 • Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199202959.
 • Codex-regler och riktlinjer vid forskning. Vetenskapsrådet, Uppsala universitet. #
 • Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03306-0.
 • Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. ISBN: 978-91-47-08651-1.
 • Patel,R., Davidson,B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-02288-3.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Vetenskapsteori och informationssökning.

# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-04826-0.
 • Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199202959.
 • Codex-regler och riktlinjer vid forskning. Vetenskapsrådet, Uppsala universitet. #
 • Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03306-0.
 • Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. ISBN: 978-91-47-08651-1.
 • Patel,R., Davidson,B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-02288-3.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Vetenskapsteori och informationssökning.

# = Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Lärande och undervisning

Kursen ges på campus med IT-stöd alternativt som distansutbildning via en för kursen avskild lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på det egna ansvarstagandet att aktivt söka kunskap, kritiskt analysera och dokumentera kunskap. Arbetsformerna utgörs av handledda egenstudier, studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner och seminarier på campus alternativt via kursens läroplattform. Teknikkrav: Dator, internetuppkoppling (fast uppkoppling), headset (hörlurar med mikrofon). Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Kursen innefattar arbetslivsrelaterade aktiviteter så som intervjuer och observationer samt gästföreläsningar och studiebesök.

Lärare

Examinator
Johan Sanmartin Berglund

Kursansvarig
Lena Kransberg

Lärare
Johan Sanmartin Berglund
Jonas Stjernqvist

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet. Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, grupparbete, workshop, examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 45

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

 

Share Dela