VO1109 Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen syftar till att den studerande skaffar sig kunskaper om lärandeprocesser och faktorer som påverkar lärande för att handleda sjuksköterskestuderande i tillämpat omvårdnadsarbete.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 38 till
2013 vecka 06

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Vårdvetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 38 till
2013 vecka 06

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Vårdvetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Pedagogiska begrepp och pedagogisk grundsyn
 • lärandeprocesser i omvårdnadsarbete
 • begreppet handledning/handledarrollen
 • handledningsmetodik
 • kommunikation i omvårdnadsarbete
 • bedömning av studieprestationer.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna redogöra för pedagogiska begrepp och reflektera kring pedagogisk grundsyn
 • kunna redogöra för lärandeprocesser och faktorer som påverkar lärande i omvårdnadsarbete
 • kunna förstå kommunikationens betydelse för handledning
 • kunna beskriva och diskutera principer och kriterier för bedömning av studenternas studieprestationer
 • ha kunskap om betydelsen av handledningsmetodik i tillämpat omvårdnadsarbete.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • muntlig och skriftlig kommunikation på svenska
 • förmåga att arbeta i team
 • etiskt förhållningssätt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Carmnes, U-B.(2000). Klinisk/tillämpad utbildning ur studenters och handledares perspektiv. Högskoleverkets arbetsrapporter 2000 :1AR HÖGSKOLEVERKET. National Agency for Higher Education. 54 s.
 • Egidius, H. (2003). Pedagogik för 2000-talet. Natur och Kultur: Stockholm. ISBN10: 91-27-09809-5, ISBN13: 978-91-27-09809-1. 336 s.
 • Eide, H. & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation: relationsetik, samarbete och konfliktlösning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05331-8.
 • Handal, G.& Lauvås, P. (2000). På egna villkor: en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur. ISBN10: 91-44-01116-4, ISBN13: 978-91-44-01116-5. 164 s.
 • Tveiten, S. ( 2003). Yrkesmässig handledning: mer än ord. Lund: Studentlitteratur. ISBN10: 91-44-03230-7, ISBN13: 978-91-44-03230-6. 263 s.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 38 till
2013 vecka 06

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Vårdvetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Carmnes, U-B.(2000). Klinisk/tillämpad utbildning ur studenters och handledares perspektiv. Högskoleverkets arbetsrapporter 2000 :1AR HÖGSKOLEVERKET. National Agency for Higher Education. 54 s.
 • Egidius, H. (2003). Pedagogik för 2000-talet. Natur och Kultur: Stockholm. ISBN10: 91-27-09809-5, ISBN13: 978-91-27-09809-1. 336 s.
 • Eide, H. & Eide, T. (2009). Omvårdnadsorienterad kommunikation: relationsetik, samarbete och konfliktlösning. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05331-8.
 • Handal, G.& Lauvås, P. (2000). På egna villkor: en strategi för handledning. Lund: Studentlitteratur. ISBN10: 91-44-01116-4, ISBN13: 978-91-44-01116-5. 164 s.
 • Tveiten, S. ( 2003). Yrkesmässig handledning: mer än ord. Lund: Studentlitteratur. ISBN10: 91-44-03230-7, ISBN13: 978-91-44-03230-6. 263 s.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Handledningsmetodik i klinisk sjuksköterskeutbildning.

Lärande och undervisning

Arbetsformerna utgörs av föreläsningar, övningar och handledda egenstudier med uppföljning i seminarier och gruppdiskussioner. Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Helen Persson

Kursansvarig
Catharina Lindberg

Lärare
Catharina Lindberg
Helen Persson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 38 till
2013 vecka 06

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Vårdvetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0805 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 38 till
2013 vecka 06

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 25 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Vårdvetenskap

 

Share Dela