FH1205 Folkhälsoarbete i praktiken

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, vårterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej vårterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig kunskap om folkhälsoarbetets organisation och folkhälsoarbete ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv samt utveckla förståelse för folkhälsoarbetets genomförande och utvärdering.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Dessutom krävs att Grundläggande folkhälsokunskap: samhälle, miljö, hälsa har genomförts med godkänt betyg.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Lärandemål

Innehåll

 • Internationella, nationella och lokala organisationsstrukturer och nätverk för folkhälsoarbete
 • modeller för planering, genomförande och utvärdering av folkhälsoarbete
 • samverkan och samarbete mellan professioner och verksamheter
 • ansatser och metoder för hälsoarbete
 • evidensbaserat folkhälsoarbete
 • etiska överväganden i folkhälsoarbete
 • hållbarhet i hälsoarbete
 • IKT i folkhälsoarbete.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna redogöra för folkhälsoarbetets organisation och samverkan internationellt, nationellt och lokalt,
 • kunna problematisera kring ansats och metoder för folkhälsoarbete i relation till kunskapsunderlag och sammanhang
 • kunna värdera planerings- och utvärderingsmodellers användbarhet i olika former av folkhälsoarbete
 • kunna reflektera över etiska överväganden och hållbarhet i förhållande till hur folkhälsoarbete genomförs
 • reflektera över hur IKT kan användas som verktyg i folkhälsoarbete och problematisera kring dess värde i framtida folkhälsoarbete.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • analys och problemlösning
 • vetenskapligt förhållningssätt
 • applicera teoretisk kunskap i praktiska exempel.

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Axelsson, R. & Bihari,- Axelsson, S. (Red.). (2007). Folkhälsa i samverkan – mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-01793-8.
 • Guldbransen, K. (2007). Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens svåra konst: En forskningssammanställning. Serie: R2007:20. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. ISBN: 978-91-7257-531-8. #
 • Naidoo, J. & Wills, J. (2009). Foundations for health promotion. (3rd ed.) Bailliére Tindall Elsevier. ISBN: 9780702029653
 • Nutbeam, D.,Harris, E., Wise, M. (2010 ). Theory in a nutshell: a practical guide to health promotion theories. (3rd ed.) , Sydney: McGraw-Hill Medical. ISBN: 9780070278431
 • Nutbeam, D. & Harris, E. (2006). Evaluation in a nutshell: a practical guide to the evaluation of health promotion programs. North Ryde, NSW: McGraw-Hill. ISBN: 0-07-471553-4.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Folkhälsoarbete i praktiken.

#= Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Axelsson, R. & Bihari,- Axelsson, S. (Red.). (2007). Folkhälsa i samverkan – mellan professioner, organisationer och samhällssektorer. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-01793-8.
 • Guldbransen, K. (2007). Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens svåra konst: En forskningssammanställning. Serie: R2007:20. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. ISBN: 978-91-7257-531-8. #
 • Naidoo, J. & Wills, J. (2009). Foundations for health promotion. (3rd ed.) Bailliére Tindall Elsevier. ISBN: 9780702029653
 • Nutbeam, D.,Harris, E., Wise, M. (2010 ). Theory in a nutshell: a practical guide to health promotion theories. (3rd ed.) , Sydney: McGraw-Hill Medical. ISBN: 9780070278431
 • Nutbeam, D. & Harris, E. (2006). Evaluation in a nutshell: a practical guide to the evaluation of health promotion programs. North Ryde, NSW: McGraw-Hill. ISBN: 0-07-471553-4.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen Folkhälsoarbete i praktiken.

#= Titeln finns att tillgå i fulltext på Internet.

Lärande och undervisning

Kursen ges på campus med IT-stöd alternativt som distansutbildning via en för kursen avskild lärplattform. Undervisningen utgår från ett forskande och undersökande arbetssätt. Studierna har sin utgångspunkt i den studerandes erfarenheter och bygger på det egna ansvarstagandet att aktivt söka kunskap, kritiskt analysera och dokumentera kunskap. Arbetsformerna utgörs av handledda egenstudier, studieuppgifter enskilt och i grupp som följs upp i gruppdiskussioner och seminarier på campus alternativt via kursens läroplattform. Undervisningen bedrivs på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.

Arbetslivsanknytning

Kursen innefattar arbetslivsrelaterade aktiviteter så som intervjuer och observationer samt gästföreläsningar och studiebesök.

Lärare

Examinator
Ewy Olander

Kursansvarig
Lena Kransberg

Lärare
Amina Jama Mahmud
Ewy Olander

Planerade lärtillfällen

Interaktiva övningar via internet. Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter, seminarier, grupparbete, workshop, examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1105 Samlad bedömning 7,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2011-10-15

Kurstid

2012 vecka 13 till
2012 vecka 22

Undervisningsform

Distans, Obl. träffar förekommer inte, deltid 50 %

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Folkhälsovetenskap

 

Share Dela