SO1107 Arbetssociologi

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2011

Översikt

Kursen Arbetssociologi syftar till att studenten
förvärvar kunskap om arbetets villkor sett ur olika synvinklar. Ytterligare ett syfte är att studenten förvärvar kunskap om relationen mellan människa, arbetsliv och samhälle.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 44 till
2011 vecka 48

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 44 till
2011 vecka 48

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Lärandemål

Innehåll

Kursen belyser den svenska arbetsmarknaden och arbetslivets olika delområden. Ett annat fokus är vilken betydelse faktorer som ålder, kön, etnicitet, funktionshinder samt sexuell läggning har inom arbetslivet. Särskild vikt läggs vid praktiskt jämställdhetsarbete.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenterna kunna
  • Reflektera över relationen mellan människa, arbetsliv och samhälle
  • Förstå mångfaldens betydelse inom arbetslivet
  • Muntligt och skriftligt redogöra för sina kunskaper
  • Kritiskt granska forskningsresultat

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
  • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
  • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet
  • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
  • Följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahrne, Göran. Roman, Christine, Franzén, Mats. (2003). Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal tillbörjan av 2000-tal Göteborg: Bokförlaget Korpen

Fjaerstad, Björn, Wolvén, Lars-Erik. (Red.), (2005) Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: Studentlitteratur.

Hansen, Lars. H. Orban, Pal (Red.) (2002). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.

Mark, Eva. (2007). Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 44 till
2011 vecka 48

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahrne, Göran. Roman, Christine, Franzén, Mats. (2003). Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal tillbörjan av 2000-tal Göteborg: Bokförlaget Korpen

Fjaerstad, Björn, Wolvén, Lars-Erik. (Red.), (2005) Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: Studentlitteratur.

Hansen, Lars. H. Orban, Pal (Red.) (2002). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.

Mark, Eva. (2007). Jämställdhetsarbetets teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Lärande och undervisning

Undervisningen består av litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar samt föreläsningar.

Arbetslivsanknytning

I kursen tematiseras tillämpad informationsteknik.

Lärare

Examinator
Johanna Börrefors

Kursansvarig
Johanna Börrefors

Lärare
Björn Stille

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: diskussionstillfällen, inlämningsuppgifter och vägledning.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 44 till
2011 vecka 48

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0810 Arbetssociologi 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 44 till
2011 vecka 48

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Sociologi

 

Share Dela