PE1115 Pedagogik, grundkurs

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2011

Översikt

Syftet med kursen är att studerande skall utveckla
grundläggande kunskaper och insikter om
pedagogikens roll i samhället. Studerande skall tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller tre delkurser vardera 10 hp.
Kursen innehåller följande:
Delkurs 1 Introduktion till pedagogik
 • Pedagogik ur ett historiskt perspektiv
 • Pedagogik som samhällsvetenskaplig disciplin och dess forskningsområden
 • Centrala begrepp relevanta för pedagogisk vetenskap
 • Kommunikation, lärande och utveckling
 • Introduktion till ett vetenskapligt förhållningssätt, metod, reflektion och akademiskt skrivande
 • Källsökning och källkritik
Delkurs 2 Pedagogik och lärande
 • Lärande- och kunskapsteorier
 • Introduktion till samtida lärandeteorier
 • Livslångt lärande
Delkurs 3 Arbetsplatslärande
 • Villkor för lärande i arbetsliv och samhälle
 • Formellt och informellt lärande
 • Vetenskapligt förhållningssätt och metod
 • Projektarbete med intervju som metod

Lärandemål

Efter genomförd Delkurs 1 skall studenten:
 • kunna diskutera och förhålla sig till det pedagogiska vetenskapsområdet
 • kunna redogöra för och ha insikt om olika pedagogiska begrepp
Efter genomförd Delkurs 2 skall studenten:
 • kunna redogöra för olika lärande- och kunskapsteorier
 • kunna redogöra för betydelsen av det livslånga lärandet
Efter genomförd Delkurs 3 skall studenten:
 • kunna identifiera villkor för arbetsplatslärande
 • kunna redogöra för och ha insikt om formellt och informellt lärande i en organisation
 • kunna planera, genomföra, analysera och rapportera kvalitativ data i ett projekt under handledning

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • akademiskt skrivande på grundläggande nivå
 • vetenskapligt förhållningssätt
 • reflektion och kritiskt tänkande
 • kritiskt och problematiserande förhållningssätt
 • analys
 • källkritik
 • kunna hantera nätbaserad kommunikation
 • självständigt kunna genomföra källsökning med datorstöd
 • utvecklat förmågan att argumentera och skriva på vetenskapliga grunder

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1
Egidius, H., (2000). Pedagogik på 2000-talet, Stockholm: Natur & kultur.
Svenson, L. (2009). Introduktion till pedagogik. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
Bjereld, U. (2002), Varför vetenskap?, Lund:
Studentlitteratur.
Delkurs 2
Illeris, K. (2007), Lärande, Lund: Studentlitteratur.
Säljö, R. (2005). Lärande i praktiken. Stockholm:
Norstedts Akademiska Förlag.
Wenestam, C-G. Lendahls Rosendahl, B. (2005), Lärande i vuxenlivet. Lund: Studentlitteratur.
Delkurs 3
Carlström, I. & Carlström-Hagman, L-P. (2006), Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering, Lund: Studentlitteratur.
Ellström, P-E. Hultman, G. (2004). Lärande och förändring i organisationer, Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur
samt litteratur i anslutning till egen forskningsstudie
tillkommer.
Referenslitteratur:
Dysthe, O., Hertzberg, F. & Lökensgard Hoel, T.
(2002). Skriva för att lära - Skrivande i högre
utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Gustavsson, B. (2003). Bildning i vår tid – om
bildningens möjligheter och villkor i det moderna
samhället. Stockholm: Wahlström & Widstrand.


Gustavsson, B. (2004). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur.
Lindelöf, J. (red.). (2006). Lärande hela livet- en antologi om lärandets betydelse för utveckling i arbetsliv och samhälle. Lund: Studentlitteratur.


Stensmo, C. (1994) Pedagogisk filosofi. Lund:
Studentlitteratur.
Svenska språknämnden (2000). Svenska skrivregler.
Liber.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1
Egidius, H., (2000). Pedagogik på 2000-talet, Stockholm: Natur & kultur.
Svenson, L. (2009). Introduktion till pedagogik. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
Bjereld, U. (2002), Varför vetenskap?, Lund:
Studentlitteratur.
Delkurs 2
Illeris, K. (2007), Lärande, Lund: Studentlitteratur.
Säljö, R. (2005). Lärande i praktiken. Stockholm:
Norstedts Akademiska Förlag.
Wenestam, C-G. Lendahls Rosendahl, B. (2005), Lärande i vuxenlivet. Lund: Studentlitteratur.
Delkurs 3
Carlström, I. & Carlström-Hagman, L-P. (2006), Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering, Lund: Studentlitteratur.
Ellström, P-E. Hultman, G. (2004). Lärande och förändring i organisationer, Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur
samt litteratur i anslutning till egen forskningsstudie
tillkommer.
Referenslitteratur:
Dysthe, O., Hertzberg, F. & Lökensgard Hoel, T.
(2002). Skriva för att lära - Skrivande i högre
utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Gustavsson, B. (2003). Bildning i vår tid – om
bildningens möjligheter och villkor i det moderna
samhället. Stockholm: Wahlström & Widstrand.


Gustavsson, B. (2004). Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur.
Lindelöf, J. (red.). (2006). Lärande hela livet- en antologi om lärandets betydelse för utveckling i arbetsliv och samhälle. Lund: Studentlitteratur.


Stensmo, C. (1994) Pedagogisk filosofi. Lund:
Studentlitteratur.
Svenska språknämnden (2000). Svenska skrivregler.
Liber.

Lärande och undervisning

Kommunikation sker via lärplattform samt via
videobaserat konferenssystem.
Undervisningen som är dialogbaserad sker i form av seminarier, handledningssamtal, skriftliga inlämningsuppgifter, lärar- och kamratfeedback samt muntliga och skriftliga diskussioner.
Föreläsningar förekommer i olika former.
Arbetssättet bygger på en grundsyn som förutsätter att den studerande är aktivt deltagande i både individuellt arbete och i arbetsteam. Den pedagogiska grundtanken stödjer den studerandes utveckling av djupförståelse och självständighet.
Den studerandes utveckling av ansvarstagande sker genom individuellt- och grupparbete. Centrala moment i undervisningen syftar till att främja den studerandes förmåga att utveckla kunskap genom att iaktta omvärlden, ställa frågor kring den, samla data, analysera och reflektera med grund i relevantabegrepp och teorier.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom projekt.

Lärare

Examinator
Thomas Hansson

Kursansvarig
Thomas Hansson

Planerade lärtillfällen

föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Introduktion till pedagogik, skriftlig rapport 10 U/G/VG
1020 Pedagogik och lärande, seminarium 10 U/G/VG
1030 Arbetsplatslärande, skriftlig rapport 10 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2011-04-15

Kurstid

2011 vecka 35 till
2012 vecka 02

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Pedagogik

 

Anmärkning

Tidsbundna examinationsuppgifter via internet förekommer. Vilka datum och tider som gäller för just din kurs meddelas via lärplattformen vid kursstart. Även obligatoriska träffar on-line kan förekomma.
Share Dela