FE1417 Affärsredovisning och räkenskapsanalys

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att göra studenten förtrogen med företags affärsredovisning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 5: Matematik B och Samhällskunskap A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen behandlar följande:
 • Introduktion till redovisningsteori
 • Lagstiftning och normbildning inom affärsredovisning
 • Löpande bokföring och bokslut
 • Introduktion till räkenskaps- och kassaflödesanalys

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha en övergripande förståelse för grundläggande redovisningsteori
 • ha kunskap om de lagar, principer och rekommendationer som påverkar redovisningens utformning
 • ha grundläggande färdigheter i att bokföra löpande affärshändelser med BAS-planen som utgångspunkt och upprätta årsbokslut
 • kunna använda ett datorbaserat redovisningsprogram
 • kunna utföra enkla räkenskaps- och kassaflödesanalyser

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • förmåga till analys och syntes
 • förmåga att arbeta självständigt

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomquist, A., och Leonardz, B., Årsredovisningen – en introduktion, Liber, senaste upplagan
Gröjer, Jan-Erik. Grundläggande redovisningsteori, Studentlitteratur, senaste upplagan.
Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen, Liber senaste upplagan
Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen, Övningsbok, Liber senaste upplagan
Lagtext
Övrigt under kursen utdelat eller webbdistribuerat material

Referenslitteratur
Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen, Lösningar till övningsbok, Liber senaste upplagan
Samlingsvolymen Del 1, FAR SRS förlag, senaste upplagan
Redovisning – En genomgång av resultat- och balansräkningarna, FAR SRS Förlag, senaste upplagan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Blomquist, A., och Leonardz, B., Årsredovisningen – en introduktion, Liber, senaste upplagan
Gröjer, Jan-Erik. Grundläggande redovisningsteori, Studentlitteratur, senaste upplagan.
Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen, Liber senaste upplagan
Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen, Övningsbok, Liber senaste upplagan
Lagtext
Övrigt under kursen utdelat eller webbdistribuerat material

Referenslitteratur
Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen, Lösningar till övningsbok, Liber senaste upplagan
Samlingsvolymen Del 1, FAR SRS förlag, senaste upplagan
Redovisning – En genomgång av resultat- och balansräkningarna, FAR SRS Förlag, senaste upplagan

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar på campus eller nätbaserat. I kursen ingår en obligatorisk bokföringsövning som skall lösas enskilt eller i grupp. Distanskursen förutsätter datorkunskaper motsvarande datorkörkort samt tillgång till kalkylprogram, t.ex. Excel.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Britt Aronsson

Kursansvarig
Britt Aronsson

Planerade lärtillfällen

Campuskurs
Lärtillfällen i kursen är i huvudsak lektioner med inslag av övningar samt en omfattande övning.

Distanskurs
Lärtillfällen i kursen är i huvudsak föreläsningar samt en omfattande övning.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Bokföringsövning 1,5 U/G
1120 Tentamen 6 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela