SO1112 Arbete och hälsa ur ett sociologiskt perspektiv

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen Arbete och hälsa ur ett sociologiskt perspektiv syftar till att studenten
förvärvar kunskap och förståelse för några av arbetssociologins centrala områden, såsom värderingsskiften i samhället, mellanmänskliga och organiska förändringsprocesser, grupprocesser i arbetet samt hälsosamt arbetsliv. Kursen syftar även till att studenten förvärvar kunskap om relationen mellan människa, arbete, hälsa och samhälle.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande:
 • Begreppet arbete
 • Arbetsgruppen
 • Arbetets mening och drivkrafter
 • Social klass och arbete
 • Hälsobefrämjande arbetsplatser
 • Olika perspektiv på ledning och ledarskap
 • Organisatoriska förutsättningar för ett konstruktivt ledar- medarbetarskap
 • Mångfald inom arbetslivet

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Visa förmåga att kunna beskriva och förstå arbetssociologiska begrepp och teorier
 • Visa förmåga att kunna göra reflektioner över förhållandet mellan samhällsförändringar och arbetsliv
 • Visa förmåga att kunna reflektera över relationen mellan människa, arbetsliv och samhälle
 • Visa förståelse och medvetenhet över olika typer av ledar- och medarbetarskap
 • Visa förståelse för mångfaldens betydelse inom arbetslivet
 • Visa förmåga att kunna förstå relationen mellan hälsa och arbete
 • Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för sina kunskaper
 • Visa förmåga att kunna pröva och jämföra olika arbetssociologiska perspektivs giltighet och relevans

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor
 • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • Följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskap inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

Allvin, Michel. (2006). Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Stockholm: Liber
Fjaerstad, Björn, Wolvén, Lars-Erik. (Red.), (2005) Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: Studentlitteratur.
Johannisson, Karin. (Red.), (2006). Hälsans styrning av arbetet. Lund: Studentlitteratur AB.
Mlekov, Katarina. Widell, Gill. (2003). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Allvin, Michel. (2006). Gränslöst arbete: socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Stockholm: Liber
Fjaerstad, Björn, Wolvén, Lars-Erik. (Red.), (2005) Arbetsliv och samhällsförändringar. Lund: Studentlitteratur.
Johannisson, Karin. (Red.), (2006). Hälsans styrning av arbetet. Lund: Studentlitteratur AB.
Mlekov, Katarina. Widell, Gill. (2003). Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? Lund: Studentlitteratur

Lärande och undervisning

Campus
Undervisningen består av litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar samt föreläsningar. Kursspråket är svenska men viss undervisning på engelska kan förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.

Distans
Kursen ges på distans med användning av Internetbaserad information och kommunikation. Undervisningen består av litteraturstudier, föreläsningar och seminarieövningar. Kursspråket är svenska men viss undervisning på engelska kan förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: Studenten granskar en arbetsplats policydokument vad gäller mångfald. Därefter intervjuas en medarbetare i syfte att fördjupa kunskapen om policydokumentets användning.

Lärare

Examinator
Lina Nilsson

Kursansvarig
Lina Nilsson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar och föreläsningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Seminarier/Forumträffar 1,5 U/G/VG
1020 Paper I 1,5 U/G/VG
1030 Paper II 1 U/G/VG
1040 Inlämningsuppgift 3,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela