PS1113 Arbetspsykologi, grundkurs

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att studenten skall nå grundläggande teoretiska kunskaper inom arbetspsykologiska och psykologiska grundfenomen. I kursen betonas psykologiska perspektiv med fokus på människan i informationssamhället. Kursen avser att öka förståelsen av mänskliga processer och reaktioner

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar vetenskapsfilosofi, en översikt över ämnets vetenskapliga grunder och en bred orientering om psykologins teorier. Studenten skall nå en allsidig orientering om psykologiska perspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation med hänsyn till människans behov och förutsättningar.Under kursen behandlas arbetspsykologiska aspekter med fokus på individen inom organisation, organisationsförändringar, den psykosociala arbetsmiljön, motivation, arbetstillfredsställelse, stress och personlighet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Kunna redogöra för vetenskapliga grundbegrepp inom psykologi och arbetspsykologi
  • Känna till och kunna identifiera samt redogöra för psykologiska fenomen
  • Kunna reflektera och analysera i förhållande till psykologiska frågeställningar

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förståelse av vetenskapliga perspektiv och psykologiska sammanhang
  • Förmåga till reflektion och analys inom psykologi
  • Förmåga att självständigt kunna söka och kommunicera kunskap inom psykologi

Kurslitteratur och övriga läromedel

Landy, F. J., & Conte, J. M. Work in the 21 st century: An introduction to industrial and organizational psychology.Senaste upplagan. New York: McGraw-Hill.
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2:a uppl.
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. Senaste upplagan, Boston, McGraw-Hill HigherEducation.
Därutöver kan ca 200 sidor tillkomma enligt kursledares anvisningar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Landy, F. J., & Conte, J. M. Work in the 21 st century: An introduction to industrial and organizational psychology.Senaste upplagan. New York: McGraw-Hill.
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2:a uppl.
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. Senaste upplagan, Boston, McGraw-Hill HigherEducation.
Därutöver kan ca 200 sidor tillkomma enligt kursledares anvisningar.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarium, gruppaktiviteter och laborationer. Undervisningen sker på svenska.
Lärandeaktiviteter: Studierna bygger på ett aktivt kunskapssökande. Deltagande vid demonstrationer, föreläsningar, gruppövningar, seminarium och laborationer är obligatoriska enligt kursledarens anvisningar. För att mål ska uppnås och generella förmågor utvecklas ska studenten genom aktivt deltagande skapa mening av kunskapen. Genom att börja med enklare delar och arbetar sig fram till komplexa helheter ska studenten lära sig kritiskt och analytiskt tänkande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Jennifer Petersson

Kursansvarig
Jennifer Petersson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är; föreläsningar, diskussioner, grupparbeten, seminarium och examination

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0810 Arbetspsykologi 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 40

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

 

Share Dela