FE1418 Att marknadsföras och synas på nätet

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Syftet med kursen är att utveckla baskunskaperna och ”know how”-kunskap för att kunna arbeta professionellt inom området för Internetmarknadsföring. Med detta avses att studenterna ska kunna förstå teorin inom området, kunna utveckla sin egen plan för Internetmarknadsföring / Web site projekt och att kunna presentera den / det på ett övertygande sätt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Lärandemål

Innehåll

Kursen genomförs från olika synvinklar och teman. Följande teman täcks:
-En kort historik över Internetmarknadsföring, både från ett implicit och ett explicit perspektiv
-Definitioner och praxis inom området för Internetmarknadsföring
-Portal- och media sites (broschyrer och transaktionsplatser)
-Interaktivit
-Relationsmarknadsföring , Managment för kundrelationer och Data mining
-Affärsmodeller för e-handel
-Kunduppträdande online
-Internets macromiljö; juridiska och etiska frågor
-Strategier för Internetmarknadsföring
-Utföra undersökningar online
-Vikten av varumärken online
-Ökad pristransparens
-Management för kundlivscykler
-Web site projekt
-Internetmarknadsföring inom B2B marknaden
-Business Intelligence Rapporter
Den praktiska delen är omfattande. Studenten skall, genom individuellt arbete och via projekt och samarbete med företag och andra studentgrupper, utveckla förmågan till Internetmarknadsföring. De praktiska projekten skall också utgöra grunden för teoretiska reflektioner kring ovan nämnda teman, och ge förståelse för lärande genom tillämpning.
Internet skapar ansenliga möjligheter för köpare och säljare. Det skapar en stor plattform för val av produkter, service och priser från olika leverantörer och möjligheten att välja och köpa produkter mer effektivt.
För organisationer som marknadsför produkter och service ges möjligheter att expandera inom nya sektorer, erbjuda annan service och kunna konkurrera på mer jämlika premisser oavsett företagets storlek.
Kursen svarar på frågan vilka utmaningarna är beträffande användandet av dagens digitala teknologi. Forskningen visar att de olika marknadsföringsaktiviteterna eller operationsprocesserna som behövs för att nå nya kunder är att kommunicera med dem på tredje- partsbaserade web sites, få dem intresserade av nya företags web sites, övertala dem till köp och användandet av online media för att uppmuntra till ytterliga inköp.
Internet har blivit en mångfacetterad kanal för markandsföring genom surfandet via olika media. Managementprocesser relaterade till Internetmarknadsföring inkluderar planering för hur man bäst kan använda Internetmarknadsföring inom olika organisationer och integrera dem med andra marknadsföringsaktiviteter.
Dessutom läggs vikt på förmågan att kunna kommunicera på engelska och ha skicklighet i ledarskap. Studenten skall förstå affärsmiljön, kunna se och identifiera behoven och möjligheterna för Internetmarknadsföring och kunna utföra dem realistiskt. Studenten skall lära sig att kommunicera sina idéer för Internetmarknadsföring för sig själv och till andra.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:

• Ha teoretisk kunskap om hur Internetmarknadsföring utförs
• Ha utvecklat en förmåga att omsätta och relatera den teoretiska kunskapen till praktik
• Kunna initiera och utföra olika typer av projekt inom området för Internetmarknadsföring
• Få förståelse för Internetmarknadsföring genom tillämpat lärande
• Få förståelse för samtida Informationsteknologi och dess affärsmöjligheter

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Kritiskt, analytiskt och pedagogiskt tänkande inom området för Internetmarknadsföring
  • Den sociala förmågan som efterfrågas inom industrin

Kurslitteratur och övriga läromedel

Chaffey, Dave et al (senaste upplagan). Internet Marketing, Prentice Hall: Harlow, England

Dessutom skall studenten inför varje lektion läsa artiklar, noteringar och eventuellt power-pointpresentationer.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Chaffey, Dave et al (senaste upplagan). Internet Marketing, Prentice Hall: Harlow, England

Dessutom skall studenten inför varje lektion läsa artiklar, noteringar och eventuellt power-pointpresentationer.

Lärande och undervisning

Kursen ges i klassrumsform. Vi använder de senaste mjukvarusystemen som hjälpmedel för rapporter. Det finns möjligheter att delta i chattrum och Internetforum för att hjälpa varandra. I slutet av kursen skall studenten lämna in och presentera en plan för Internetmarknadsföring.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Ossi Pesämaa

Kursansvarig
Ossi Pesämaa

Planerade lärtillfällen

Kursen genomförs genom att studenten löser uppgifter och genomför projekt både individuellt och i grupp, och med läraren som handledare.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Rapport 2,5 U/G/VG
1120 Tentamen 5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

 

Share Dela