RV1101 Beskattningsrätt

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om svenska skatterättsliga regelverk med särskild tonvikt på inkomstbeskattning och företaget som skattesubjekt samt vidare att ge deltagarna en allmän orientering vad gäller internationell beskattning, inbegripet EG-skatterätt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat kursen JUA002 (EJÖ 109) ''Juridisk översiktskurs''.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen inleds med en allmän genomgång av grundläggande frågor om det svenska skattesystemet; beskattningens funktion, vad är skatt respektive avgift, vad avses med direkt respektive indirekt beskattning, vilka är de skatterättsliga rättskällorna (inbegripet kort redogörelse för svensk rättskällelära samt juridisk metod), allmän orientering vad gäller tolkning och tillämpning av skattelag samt skillnaden mellan rättsfallstolkning och lagtexttolkning.
Härefter följer en allmän genomgång av internationell skatterätt (inbegripet en orientering vad gäller EG-skatterätt).
Efter nämnda inledning följer en genomgång av inkomstbeskattningens utformning; vilka är skattesubjekt (fysiska och juridiska personer), hur sker den territoriella avgränsningen av de svenska beskattningsanspråken, inkomstbeskattningens indelning i olika inkomstslag respektive hur gränsdragningen sker mellan de olika inkomstslagen.
Härefter följer en systematisk genomgång av utformningen av de tre inkomstslagen; tjänst, kapital och näringsverksamhet.
Utöver vad angivits ovan behandlas i särskild ordning det regelverk som avser s.k. fåmansföretag samt vidare centrala frågeställningar som gäller koncerner.
Vidare behandlas som särskilda avsnitt sociala avgifter, mervärdesskatt, taxeringsförfarandet samt - slutligen - det skatteprocessuella regelverket.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna redovisa:
• kunskaper om den svenska skatterättens grundläggande uppbyggnad samt även fundamentala kunskaper om internationell beskattning, varmed härvid framförallt avses svensk skatterätt i förhållande till andra nationalstaters skatteregler, dubbelbeskattningsavtal, EG-skatterätt.
• kunskaper om de enligt svensk rättskällelära vedertagna skatterättsliga rättskällorna och förståelse för deras hierarkiska rangordning.
• förmåga att tillämpa grundläggande juridisk metod.
• förmåga att orientera sig i de skatterättsliga rättskällorna och identifiera samt lösa grundläggande skatterättsliga problem med angivande av relevanta rättsliga argument.
• förmåga att identifiera och redovisa huvuddragen inom området inkomstbeskattning (inkomstslagen tjänst, kapital, näringsverksamhet) samt att kunna redovisa fundamentala kunskaper vad gäller sociala avgifter, mervärdesskatt, taxeringsförfarandet samt skatteprocess.
• förmåga att skriftligen framställa lösningar på grundläggande skatterättsliga problem.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga till självständigt kritiskt tänkande.
  • Förmåga att applicera kunskaper på praktiska problem.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Gyland, C. Lewén, G ”Övningar i skatterätt”, Iustus Förlag, senaste upplagan.

Lodin m fl.,”Inkomstskatt – en lärobok och handbok i skatterätt. Del 1”. Studentlitteratur, senaste upplagan.

Lodin m fl.,”Inkomstskatt – en lärobok och handbok i skatterätt. Del 2”, senaste upplagan.

Rabe G., ”Skattelagstiftning”, senaste upplagan. Norstedts Juridik. ISBN 91-39-20138-4

Studiematerial och kompendier från institutionen.

Kurserforderligt material är - utöver ovan angivna källor - även rättsfall och annat material som presenteras eller hänvisas till under kursen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Gyland, C. Lewén, G ”Övningar i skatterätt”, Iustus Förlag, senaste upplagan.

Lodin m fl.,”Inkomstskatt – en lärobok och handbok i skatterätt. Del 1”. Studentlitteratur, senaste upplagan.

Lodin m fl.,”Inkomstskatt – en lärobok och handbok i skatterätt. Del 2”, senaste upplagan.

Rabe G., ”Skattelagstiftning”, senaste upplagan. Norstedts Juridik. ISBN 91-39-20138-4

Studiematerial och kompendier från institutionen.

Kurserforderligt material är - utöver ovan angivna källor - även rättsfall och annat material som presenteras eller hänvisas till under kursen.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar. Undervisningen sker på svenska men engelska begrepp kan förekomma. Kursen förutsätter att den studerande under pågående kurs självständigt löser övningsuppgifter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Peter Jevinger

Kursansvarig
Peter Jevinger

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen på campuskursen är: föreläsningar, seminarieövningar och nätbaserade diagnostiska prov (vilka utgörs av inlämningsuppgifter på vilka studenterna erhåller individuell feed-back).

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Tentamen 9 U/G/VG
0920 Diagnostiskt prov I 2 U/G
0930 Diagnostiskt prov II 2 U/G
0940 Diagnostiskt prov III 2 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela