FE1415 Beslutsteori II

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att ge deltagarna träning i att identifiera begränsningar i rationellt beslutsfattande och korrekta bedömningar och att förstå orsakerna till dessa begränsningar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Företagsekonomi

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att studenten har 60 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarigheten till 2 års studier på universitet inom annat område och ha godkänt betyg i Beslutsteori I

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Företagsekonomi

Lärandemål

Innehåll

Kursen behandlar ett stort antal experimentella undersökningar om individens förmåga att göra korrekta bedömningar, med eller utan inflytande av sociala faktorer. Den behandlar olika kategorier av skeva bedömningar såsom representativitet, tillgänglighet och ankringspunkter. Kursen behandlar särskilt skeva bedömningar i företagssituationer.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • förstå olika teorier om begränsningar i rationellt beslutsfattande
  • förstå de huvudsakliga orsakerna till dessa begränsningar
  • identifiera och förstå typiska skevheter och heuristika som påverkar bedömningar och beslutsfattande.

Generella förmågor

I kursen får studenten träna följande generella förmågor:
  • att kommunicera avancerade teoretiska idéer på engelska
  • att utforma och genomföra experiment
  • att kunna göra korrekt inferens från observationer
  • att utveckla den egna bedömningsförmågan; ”att veta vad man vet”.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Plous, Scott. The Psychology of Judgement and Decision Making. McGraw-Hill

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Företagsekonomi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Plous, Scott. The Psychology of Judgement and Decision Making. McGraw-Hill

Lärande och undervisning

Studentens lärande sker genom ett antal projekt (inlämningsuppgifter) som börjar med att studenten får själv identifiera begränsningar i bedömningar och beslutsfattande, fortsätter med generella teorier och förklaringar om felaktiga bedömningar, avslutas med att sätta in dessa lärdomar i ett företagssammanhang. Undervisningen sker genom projekten som utförs individuellt eller i grupp. Diskussioner och presentationer av projekten sker på Internet eller i seminarier på campus.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Henrik Sällberg

Kursansvarig
Henrik Sällberg

Planerade lärtillfällen

Kursen genomförs genom att studenten löser uppgifter och genomför projekt både individuellt och i grupp, och med läraren som handledare.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Företagsekonomi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Inlämningsuppgift 1 2,5 U/G/VG
1120 Inlämningsuppgift 2 2,5 U/G/VG
1130 Inlämningsuppgift 3 2,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 41 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Kommer snart

Huvudområde

Företagsekonomi

 

Share Dela