FE1419 Ekonomistyrning

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att ge en god förståelse för ekonomistyrningens roll i olika typer av organisationer och kunskap om de viktigaste verktygen som står tillbuds för en effektiv och hållbar ekonomisk styrning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1F

Antagning

Förkunskapskrav

Genomgången kurs i affärsredovisning och räkenskapsanalys 7,5 hp

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1F

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • Centrala ekonomiska begrepp
 • Ekonomistyrningens roll i olika organisationstyper
 • Budgeteringens och produktkalkyleringens roll i det ekonomiska styrsystemet
 • Intern redovisning och uppföljning
 • Finansiering, kapitalbehov och finansieringspolitik

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Ha kunskap och förståelse för centrala ekonomiska begrepp, deras innebörd och sammanhang.
 • Ha förståelse för ekonomistyrningens utformning och roll i olika typer av organisationer.
 • Behärska olika metoder för styrning och ledning av olika verksamheter på så väl strategisk som operativ nivå.
 • Ha förmåga att bedöma och lösa grundläggande företagsekonomiska problem.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga till analys och syntes
 • Användning av programvaran Excel för simulering
 • Kritiskt förhållningssätt och värdering
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Förmåga att presentera och försvara egna slutsatser

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ax Christian, Johansson Christer & Kullvén Håkan, Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi, ISBN:978-91-47-07585-0 senaste upplaga

Ax Christian & Kullvén Håkan, Den nya ekonomi-styrningen, övningsbok med lösningar, Liber Ekonomi, ISBN:978-91-47-07611-6 senaste upplaga

Jan Greve, Modeller för finansiell planering och analys. Studentlitteratur. ISBN:91-44-02909-8 senaste upplaga

Kompendium och artikelsamling, Management-högskolan vid BTH

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ax Christian, Johansson Christer & Kullvén Håkan, Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi, ISBN:978-91-47-07585-0 senaste upplaga

Ax Christian & Kullvén Håkan, Den nya ekonomi-styrningen, övningsbok med lösningar, Liber Ekonomi, ISBN:978-91-47-07611-6 senaste upplaga

Jan Greve, Modeller för finansiell planering och analys. Studentlitteratur. ISBN:91-44-02909-8 senaste upplaga

Kompendium och artikelsamling, Management-högskolan vid BTH

Lärande och undervisning

Undervisningen sker på svenska i form av föreläsningar, lektioner och laborationer. Dessutom ingår obligatoriska praktikfall som löses enskilt eller i grupp, vilka redovisas inför studentgruppen.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: företagsbesök, projekt och gästföreläsningar.

Lärare

Examinator
Anders Wrenne

Kursansvarig
Anders Wrenne

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, seminarier, övningar, laborationer och företagsbesök.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Simuleringsmodell 6 U/G
1120 Praktikfall 3 U/G
1130 Tentamen 6 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1F

 

Share Dela