FE1438 Fördjupningskurs, ekonomistyrning

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursens syfte är att de studerande skall tillägna sig kunskaper om ekonomistyrningens problem, strukturer och processer. Studenten skall analysera olika organisationers behov av ekonomisk styrning och kunna utforma ekonomiska styrsystem samt genomföra olika former av ekonomisk analys.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har 60 hp inom ämnet företagsekonomi,75% av dessa ska vara avklarade, varav minst 7,5 hp ska vara inom ekonomistyrning.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Lärandemål

Innehåll

 • Ekonomisk styrning inom olika organisationstyper
 • Organisering och ekonomistyrning
 • Utformning av strategi och styrning
 • Ekonomistyrningens innehåll och utformning
 • Nya perspektiv på ekonomistyrning och verksamhetsstyrning
 • Samband mellan finansiella prestationsmått och hur dessa stödjer överordnade strategier
 • Investeringsanalys och dess efterarbete
 • Med matematisk modulering genomföra känslighetsanalys av investeringsunderlag
 • Kapitalbehovsanalys och kapitalstrukturens relevans utifrån olika matematiska modeller
 • Genomföra utdelningsanalyser med hjälp av matematiska optimeringsmodeller

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Kunna förstå och analysera ekonomiska styrsituationer.
 • Visa kunskap om olika ekonomiska styrstrukturer och styrprocesser samt hur dessa påverkar organisering.
 • Kunna göra bedömningar om lämpliga mål och mått i organisationer.
 • Visa förståelse för sambandet mellan organisationers situation, styrningens utformning och finansiella förutsättningar.
 • Kunna analysera och utforma ekonomiska styrsystem.
 • Kunna värdera investeringar på olika sätt beroende på omständigheterna för analysen.
 • Visa förståelse kapitalstrukturens roll för företagets och investeringens värde.
 • Visa förståelse för vilken roll utdelningar spelar för företaget och dess investerare.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga till analys och syntes
 • Kritiskt förhållningssätt och värdering
 • Muntlig och skriftlig kommunikation
 • Förmåga att presentera och försvara egna slutsatser.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Nilsson F, Olve N-G, Parment A. Ekonomistyrning för konkurrenskraft. Liber. Senaste upplagan.

Johansson U, Skoog M. Verksamhetsstyrning – för utveckling, förbättring och förändring. Liber. Senaste upplagan.

Johansson S-E, Runsten M. Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt. Studentlitteratur. Senaste upplagan.

Kompendium och artikelsamling, Managementhögskolan vid BTH.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Nilsson F, Olve N-G, Parment A. Ekonomistyrning för konkurrenskraft. Liber. Senaste upplagan.

Johansson U, Skoog M. Verksamhetsstyrning – för utveckling, förbättring och förändring. Liber. Senaste upplagan.

Johansson S-E, Runsten M. Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt. Studentlitteratur. Senaste upplagan.

Kompendium och artikelsamling, Managementhögskolan vid BTH.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Dessutom ingår obligatoriska inlämningsuppgifter som löses enskilt eller i grupp vilka redovisas inför studentgruppen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Anders Wrenne

Kursansvarig
Anders Wrenne

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Inlämningsuppgift 1 5 U/G/VG
1215 Inlämningsuppgift 2 5 U/G/VG
1225 Inlämningsuppgift 3 5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

 

Share Dela