FE1410 Fördjupningskurs, finansiell ekonomi

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Det övergripande syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskap om olika modeller för investeringsvärdering och när de är lämpliga för att ytterst kunna bestämma vilka investeringar ett företag bör göra. Vidare syftar kursen till att ge kunskap kring olika finansieringsstrategier som är lämpliga beroende på under vilka omständigheter investeringen görs och hur dessa påverkar värdet på de investeringarna under analys. Slutligen syftar kursen till att ge kunskap kring olika strategier för ett företag att kompensera sina intressenter och deras konsekvenser för företagets värde.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Antagning

Förkunskapskrav

60 hp företagsekonomi, varav 75% ska vara avklarade.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Lärandemål

Innehåll

 • Principal-Agent relationen (aktieägare och övriga intressenter, agentkostnader, värdebaserad management, corporate governance, arbitrage teori)
 • Modeller för investeringsvärdering (reversibla/irreversibla finansiella och icke-finansiella investeringar, portföljteori, framtida värden och nuvärden av pengar)
 • Bestämma kassaflöden (marknadsvärden, scenarios, känslighetsanalys)
 • Beräkning av och strategier för kapitalkostnad (modeller av kapitalmarknader, wacc, skatter och konkurskostnader)
 • Strategier för hantering av risk och osäkerhet (olika risktyper, riskmått, optionsteori)

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Kunna analysera hur kapitalmarkanden påverkar företagets investeringar
 • Kunna tillämpa de modeller vilka kapitalmarknader är baserade på
 • Kunna använda olika modeller för investeringsvärdering
 • Kunna analysera hur olika finansieringsstrategier påverkar företagets kapitalkostnad
 • Kunna analysera sambandet mellan risk och avkastning
 • Kunna använda olika modeller för riskhantering

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Att läsa och förstå vetenskapliga texter
 • Användandet av kalkylprogram
 • Matematik och statistik relevant för kursens huvudområde

Kurslitteratur och övriga läromedel

Corporate Finance (senaste upplagan) with myfinancelab access av Jonathan Berk och Peter DeMarzo, Pearson

Real Options: A Practitionar’s Guide (senaste upplagan) av Tomas E. Copeland och Vladimir Antikarov, Texere

Till ovan böcker ytterliggare material om maximialt 200 sidor tillkomma som distribueras av kursansvarig iform av artiklar och utdrag ifrån andra böcker.

Referenslitteratur
Financial Thoery and Corporate Policy (senaste upplagan) av Tomas E. Copeland, J. Fred Weston och Kuldeep Shastri, Addison Wesley

Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (senaste upplagan) av Tim Koller, Marc Goedhart och David Wessels, Wiley

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Corporate Finance (senaste upplagan) with myfinancelab access av Jonathan Berk och Peter DeMarzo, Pearson

Real Options: A Practitionar’s Guide (senaste upplagan) av Tomas E. Copeland och Vladimir Antikarov, Texere

Till ovan böcker ytterliggare material om maximialt 200 sidor tillkomma som distribueras av kursansvarig iform av artiklar och utdrag ifrån andra böcker.

Referenslitteratur
Financial Thoery and Corporate Policy (senaste upplagan) av Tomas E. Copeland, J. Fred Weston och Kuldeep Shastri, Addison Wesley

Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies (senaste upplagan) av Tim Koller, Marc Goedhart och David Wessels, Wiley

Lärande och undervisning

Undervisningen är upplagd så attstudenterna lär sig genom att läsa kursmaterialet och genomföra projektarbetena (inlämningsuppgifterna). I kursen ingår även föreläsningar. Projektarbetena syftar till följande:
 • Att stimulera till att studenterna läster kurslitteraturen
 • Att studenten har förstått och kan applicera de huvudsakliga teoretiska principerna
 • Att studenten på egen hand kan reflektera över de huvudsakliga idéerna för kursen
Inlämningsuppgifter 1-5 i kursen görs individuellt och inlämningsuppgift 6-7 kan göras i grupp om två studenter. Tentamen skrivs individuellt. Studenten erhåller feedback på samtliga inlämningsuppgifter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Emil Numminen

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Inlämningsuppgift 1 1 U/G
1120 Inlämningsuppgift 2 1 U/G
1130 Inlämningsuppgift 3 1 U/G
1140 Inlämningsuppgift 4 1 U/G
1150 Inlämningsuppgift 5 1 U/G
1160 Inlämningsuppgift 6 2,5 U/G
1170 Inlämningsuppgift 7 2,5 U/G
1180 Tentamen 5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

 

Share Dela