FE1412 Fördjupningskurs, organisation och ledning

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen syftar till att fördjupa studenternas förståelse av teorier om organisationer och ledarskap. I kursen behandlas flera perspektiv på hur organisationer och ledarskap kan förstås och studeras . Vi kommer särskilt att inrikta oss på hur man startar och leder förändringsarbete.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Antagning

Förkunskapskrav

60 hp företagsekonomi, 75% av dessa ska vara avklarade, varav minst 7,5 hp inom organisationsteori.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Lärandemål

Innehåll

 • diagnos av skilda organisationsproblem
 • vägar att skapa kreativa lösningar
 • utformning av nya affärsidéer
 • hur att förändra
 • ledning av teambaserade organisationer

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna analysera organisations-och ledningsproblem i existerande organisationer
 • kunna se möjligheter att skapa nya inriktningar för gamla organisationer
 • förstå vad som krävs för uppstart av ny verksamhet

Generella förmågor

 • förmåga till analys och syntes
 • kritiskt förhållningssätt och värdering
 • muntlig och skriftlig kommunikation
 • förmåga att presentera och försvara egna slutsatser

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kotter JP. The Heart of Change. Harvard Business Review press. Senaste upplagan

Norman,Richard;När kartan förändrar affärslandskapet, Liber förlag 2008

Morgan, Gareth; Organisationsmetaforer, Studentlitteratur. senaste upplagan.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kotter JP. The Heart of Change. Harvard Business Review press. Senaste upplagan

Norman,Richard;När kartan förändrar affärslandskapet, Liber förlag 2008

Morgan, Gareth; Organisationsmetaforer, Studentlitteratur. senaste upplagan.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar,
löpande seminarier samt genomförande av individuella inlämningsuppgifter.
Kursen avslutas med en hemtentamen kring kurslitteraturen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Thomas Danborg

Kursansvarig
Thomas Danborg

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Inlämningsuppgift 1 3 U/G/VG
1215 Inlämningsuppgift 2 3 U/G/VG
1225 Inlämningsuppgift 3 3 U/G/VG
1235 Litteraturseminarium 3 U/G/VG
1245 Tentamen 3 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G2F

 

Share Dela