FE1422 Företagsekonomi, fortsättningskurs

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

De studerande skall
 • tillägna sig en god förståelse för ekonomistyrningens roll i olika typer av organisationer och kunskap om de viktigaste verktygen som står till buds för en effektiv och hållbar ekonomisk styrning.
 • tillägna sig en grundläggande förståelse för olika vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter, och
 • genom planering, genomförande och avrapportering av ett sammanhängande projektarbete utveckla en insikt i såväl samhällsvetenskapligt utredningsarbete som i tillämpning av relevant teoribildning inom området företagsekonomi.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1E

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 30 högskolepoäng i företagsekonomi, inkluderande grundläggande kurser i marknadsföring, organisation och ekonomistyrning. Minst 75% måste vara godkända med lägst betyget G eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1E

Lärandemål

Innehåll

Delkurs Ekonomisstyrning
 • centrala ekonomiska begrepp
 • ekonomistyrningens roll i olika organisationstyper
 • budgeteringens och produktkalkyleringens roll i det ekonomiska styrsystemet
 • intern redovisning och uppföljning
 • finansiering, kapitalbehov och finansieringspolitik
Delkurs Metod och uppsatskurs i företagsekonomi
 • Vetenskaplig metod formulering av forsknings- och utredningsfrågor, datakällor och olika former av data, metoder och tekniker för primärdata-insamling, informationssökning och kritiskt tänkande.
 • Projektarbete där studenterna självständigt skall identifiera och formulera en frågeställning samt genomföra analys.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten
 • ha kunskap och förståelse för centrala ekonomiska begrepp, deras innebörd och sammanhang
 • ha förståelse för ekonomistyrningens utformning och roll i olika typer av organisationer
 • behärska olika metoder för styrning och ledning av olika verksamheter på så väl strategisk som operativ nivå
 • ha förmåga att bedöma och lösa grundläggande företagsekonomiska problem
 • förstå vad som menas med vetenskapligt problem och problemformulering
 • känna till grunderna i olika undersökningsmetoder
 • självständigt kunna formulera en vetenskapligt relevant frågeställning
 • ha förmåga att analysera och bedöma samhällsvetenskapliga uppsatser

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • förmåga till analys och syntes
 • självständigt och kritiskt förhållningssätt
 • skriftlig kommunikation
 • muntlig kommunikation
 • presentation och försvar av egna slutsatser
 • självständigt arbete
 • arbete i grupp
 • akademiskt skrivande
 • simulering med hjälp av programvaran Excel

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur
Delkurs Ekonomistyrning
Ax, C., Johansson, C. och Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen, Liber ekonomi, senaste upplagan
Ax, C., Johansson, C. och Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen, övningsbok med lösningar, Liber ekonomi, senaste upplagan
Jan Greve, Modeller för finansiell planering och analys. Studentlitteratur. senaste upplaga
Kompendium och artikelsamling, Managementhögskolan vid BTH

Delkurs Metod och uppsats i företagsekonomi
- Eriksson, L.T., Wiedersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, Liber, senaste upplagan
- Rienecker, L. & Stray Jørgensen P., Att skriva en bra uppsats, Liber, senaste upplagan
- Schött, K., et al, Studentens skrivhandbok, Liber,senaste upplagan
- Trost, J., Att vara opponent, Studentlitteratur,
senaste upplagan
- Språknämnden, Svenska skrivregler, Liber, senaste upplagan
- Refero – antiplagieringsguiden, BTH
- Kompendium, BTH
- Artiklar, e-resurser vid BTHs bibliotek
- I samråd med kursansvarig/handledare tillkommer litteratur avseende vald metod för projektarbetet
Referenslitteratur
- Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska
forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan

Referenslitteratur
Delkurs Metod och uppsats i företagsekonomi
Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan
Myndigheternas skrivregler, Statsrådsberedningen Ds 2004:45, http://www.regeringen.se/sb/d/253/a/33329

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1E

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur
Delkurs Ekonomistyrning
Ax, C., Johansson, C. och Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen, Liber ekonomi, senaste upplagan
Ax, C., Johansson, C. och Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen, övningsbok med lösningar, Liber ekonomi, senaste upplagan
Jan Greve, Modeller för finansiell planering och analys. Studentlitteratur. senaste upplaga
Kompendium och artikelsamling, Managementhögskolan vid BTH

Delkurs Metod och uppsats i företagsekonomi
- Eriksson, L.T., Wiedersheim-Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, Liber, senaste upplagan
- Rienecker, L. & Stray Jørgensen P., Att skriva en bra uppsats, Liber, senaste upplagan
- Schött, K., et al, Studentens skrivhandbok, Liber,senaste upplagan
- Trost, J., Att vara opponent, Studentlitteratur,
senaste upplagan
- Språknämnden, Svenska skrivregler, Liber, senaste upplagan
- Refero – antiplagieringsguiden, BTH
- Kompendium, BTH
- Artiklar, e-resurser vid BTHs bibliotek
- I samråd med kursansvarig/handledare tillkommer litteratur avseende vald metod för projektarbetet
Referenslitteratur
- Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska
forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan

Referenslitteratur
Delkurs Metod och uppsats i företagsekonomi
Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan
Myndigheternas skrivregler, Statsrådsberedningen Ds 2004:45, http://www.regeringen.se/sb/d/253/a/33329

Lärande och undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och övningar (laborationer). Dessutom ingår obligatoriska praktikfall som löses enskilt eller i grupp, vilka presenteras inför studentgruppen. Vidare består undervisningen av en föreläsningsserie i vetenskaplig metod. Denna del examineras genom inlämningsuppgifter. Nästa del består av projektarbete och handledning. Arbetet bedrivs normalt i grupper om två till tre studenter och varje grupp tilldelas en handledare från sektionen. Varje grupp skall även opponera på en annan grupps projektarbete.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: företagsbesök, projekt och gästföreläsningar.

Lärare

Examinator
Anders Wrenne
Britt Aronsson
Katrin Franander
Mathias Malmgren

Kursansvarig
Britt Aronsson

Planerade lärtillfällen

Campuskurs och distanskurs
Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, övningar, laborationer, seminarier, företagsbesök samt handledning

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1E

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Simuleringsmodell 6 U/G
1120 Praktikfall 3 U/G
1130 Tentamen 6 U/G/VG
1140 Individuellt PM 1 1,5 U/G/VG
1150 Individuellt PM 2 1,5 U/G/VG
1160 Individuellt PM 3 1,5 U/G/VG
1170 PM metod 2 U/G/VG
1180 Oppositon 1 U/G
1190 Självständigt arbete 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1E

 

Share Dela