FE1421 Företagsekonomi, grundkurs

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att de studerande ska få en introduktion till ämnet företagsekonomi och dess olika delområden.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 5: Matematik B och Samhällskunskap A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Delkursen Grundläggande företagsekonomi:

Delkursen behandlar på en introducerande nivå de företagsekonomiska områdena ekonomistyrning, marknadsföring och organisation, ledning och strategi.

Delkursen Introduktion till marknadsföring:
 • En kort historik inom marknadsföringsfältet, både ur ett implicit och ett explicit perspektiv
 • Vad är målet med och hur utförs marknadsundersökningar
 • Målinriktad marknadsföring och marknadssegmentering
 • Marknadsföringsstrategier
 • Utveckla företagsidentiteter och varumärkesvärde
 • Marknadsföring av nya produkter, produktionslivscykler
 • Internationell marknadsföring och hur man hanterar kulturella skillnader
 • Produktionslinjer och varumärken
 • Marknadsföring av tjänster
 • Annonsering, PR och försäljningspromotion
 • Internetmarknadsföring
 • Outsourcing av marknadsföringstjänster
 • Relationsinriktad marknadsföring
Delkursen Affärsredovisning och räkenskapsanalys
 • Introduktion till redovisningsteori
 • Lagstiftning och normbildning inom affärsredovisning
 • Löpande bokföring och bokslut
 • Introduktion till räkenskaps- och kassaflödesanalys
Delkursen Organisation och organisering
 • Organisationsidén
 • Organisationen och dess omgivningg
 • Organisationer som formella strukturer
 • Beslutsfattande, makt och konflikter i organisationen
 • Organisationskultur
 • Det rationella och irrationella i organisationen
 • Strategi och organisation
 • Organisatoriskt lärande och förändring
 • Organisation och informationsteknologi

Lärandemål

Delkursen Grundläggande företagsekonomi:
Efter genomförd delkurs skall studenten
 • förstå och kunna använda grundläggande begrepp
 • ha kännedom om ämnets komplexitet
 • ha kännedom om sambanden mellan delområdena inom ämnet
Delkursen Introduktion till marknadsföring:
Efter genomförd delkurs skall studenten
 • ha kunskap om hur markandsföring utförs i teorin
 • utveckla sin förmåga att kunna transformera och relatera den formella teorikunskapen till praktik
 • kunna utföra olika typer av projekt inom marknadsföringsfältet
 • erhållit förståelse för marknadsföring genom tillämpat lärande
 • erhållit förståelse för samtida informationsteknologi och dess affärsmöjligheter
Delkursen Affärsredovisning och räkenskapsanalys
Efter genomförd delkurs skall studenten
 • ha en övergripande förståelse för grundläggande redovisningsteori
 • ha kunskap om de lagar, principer och rekommendationer som påverkar redovisningens utformning
 • ha grundläggande färdigheter i att bokföra löpande affärshändelser med BAS-planen som utgångspunkt och upprätta årsbokslut
 • kunna använda ett datorbaserat redovisningsprogram
 • kunna utföra enkla räkenskaps- och kassaflödesanalyser
Delkursen Organisation och organisering
Efter genomförd kurs skall studenten
 • kunna analysera organisationer ur olika perspektiv
 • kunna beskriva organisationers olika karakteristika gällande exempelvis struktur, kultur och arbetsprocesser

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att samarbeta
 • Förmåga att skriva akademiska rapporter
 • Förmåga att kommunicera över Internet

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkursen Grundläggande företagsekonomi
Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad,
Företagsekonomi 100 Faktabok
Liber, Senaste upplagan

Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad,
Företagsekonomi 100 Övningsbok
Liber, Senaste upplagan

Artiklar eller material som distribueras av läraren kan tillkomma.

Delkursen Introduktion till marknadsföring
Kotler P, Armstrong G, Saunders J, Wong V,
Principles of Marketing. The european edition.Prentice Hall, senaste upplagan.

Dessutom skall studenten läsa artiklar som
rekommenderas vid varje föreläsning, noteringar
och möjliga Power Point presentationer när
föreläsaren erbjuder dessa på ”It´s Learning” eller liknande IT-system.


Delkursen Affärsredovisning och räkenskapsanalys

Blomquist, A., och Leonardz, B., Årsredovisningen – en introduktion, Liber, senaste upplagan

Gröjer, Jan-Erik. Grundläggande redovisningsteori,Studentlitteratur, senaste upplagan.

Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen,
Liber senaste upplagan

Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen,
Övningsbok, Liber senaste upplagan

Lagtext
Övrigt under kursen utdelat eller webbdistribuerat
Material

Delkursen Organisation och organisering
Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A., Organisation och organisering, Malmö: Liber,senaste upplagan
Artikelkompendium

Referenslitteratur
Delkursen grundläggande företagsekonomi
Schött, K., et al, Studentens skrivhandbok, Liber,senaste upplagan

Delkursen Affärsredovisning och räkenskapsanalys:
Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen,
Lösningar till övningsbok, Liber senaste upplagan
Samlingsvolymen Del 1, FAR SRS förlag, senaste
upplagan
Redovisning – En genomgång av resultat- och
balansräkningarna, FAR SRS Förlag, senaste
upplagan

Delkursen Organisation och organisering:
Czarniawska, B., Organisationsteori på svenska,
Liber Ekonomi, senaste upplagan
Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer,
Studentlitteratur, senaste upplagan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkursen Grundläggande företagsekonomi
Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad,
Företagsekonomi 100 Faktabok
Liber, Senaste upplagan

Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad,
Företagsekonomi 100 Övningsbok
Liber, Senaste upplagan

Artiklar eller material som distribueras av läraren kan tillkomma.

Delkursen Introduktion till marknadsföring
Kotler P, Armstrong G, Saunders J, Wong V,
Principles of Marketing. The european edition.Prentice Hall, senaste upplagan.

Dessutom skall studenten läsa artiklar som
rekommenderas vid varje föreläsning, noteringar
och möjliga Power Point presentationer när
föreläsaren erbjuder dessa på ”It´s Learning” eller liknande IT-system.


Delkursen Affärsredovisning och räkenskapsanalys

Blomquist, A., och Leonardz, B., Årsredovisningen – en introduktion, Liber, senaste upplagan

Gröjer, Jan-Erik. Grundläggande redovisningsteori,Studentlitteratur, senaste upplagan.

Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen,
Liber senaste upplagan

Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen,
Övningsbok, Liber senaste upplagan

Lagtext
Övrigt under kursen utdelat eller webbdistribuerat
Material

Delkursen Organisation och organisering
Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A., Organisation och organisering, Malmö: Liber,senaste upplagan
Artikelkompendium

Referenslitteratur
Delkursen grundläggande företagsekonomi
Schött, K., et al, Studentens skrivhandbok, Liber,senaste upplagan

Delkursen Affärsredovisning och räkenskapsanalys:
Thomasson, Jan, et al. Den nya affärsredovisningen,
Lösningar till övningsbok, Liber senaste upplagan
Samlingsvolymen Del 1, FAR SRS förlag, senaste
upplagan
Redovisning – En genomgång av resultat- och
balansräkningarna, FAR SRS Förlag, senaste
upplagan

Delkursen Organisation och organisering:
Czarniawska, B., Organisationsteori på svenska,
Liber Ekonomi, senaste upplagan
Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer,
Studentlitteratur, senaste upplagan

Lärande och undervisning

Examinationen på kursen består av gruppuppgifter, individuella uppgifter samt individuella tentamina.
Tentamina är tidsbundna på dagtid.
All examination sker dock via nätet.

I kursen ingår också (icke obligatoriska) tidsbundna möten, även dessa via nätet.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Anders Wrenne
Britt Aronsson
Camilla Wernersson
Victoria Wiktorsson

Kursansvarig
Anders Wrenne

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Tentamen är tidsbunden på dagtid.
All examination sker dock via nätet.

I kursen ingår också (icke obligatoriska) tidsbundna möten, även dessa via nätet.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1251 Inlämningsuppgift, grundläggande företagsekonomi 0,5 U/G
1252 Gruppdiskussioner, grundläggande företagsekonomi 1 U/G
1253 Rapport, grundläggande företagsekonomi 2 U/G
1254 Tentamen, grundläggande företagsekonomi 4 U/G/VG
1255 Rapport, introduktion till marknadsföring 2,5 U/G/VG
1256 Tentamen, introduktion till marknadsföring 5 U/G/VG
1257 Bokföringsövning 1,5 U/G
1258 Tentamen, affärsredovisning 6 U/G/VG
1259 Inlämningsuppgifter, organisation och organisering 3 U/G/VG
1260 Gruppuppgift i organisation och organisering 3 U/G/VG
1261 Seminarieverksamhet 1,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela