FE1423 Grundläggande företagsekonomi

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursens syfte är att de studerande ska få en introduktion till ämnet företagsekonomin samt en uppfattning om hur delområdena inom ämnet hänger samman.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 5: Matematik B och Samhällskunskap A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

  • Ekonomistyrning
  • Marknadsföring
  • Organisation, ledning och strategi

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • förstå och kunna använda grundläggande begrepp
  • ha kännedom om ämnets komplexitet
  • ha kännedom om sambanden mellan delområdena inom ämnet

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga att samarbeta
  • Förmåga att skriva akademiska rapporter
  • Förmåga att kommunicera över Internet

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad
Företagsekonomi 100 Faktabok
Liber, Senaste upplagan

Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad
Företagsekonomi 100 Övningsbok
Liber, Senaste upplagan

Referenslitteratur
Schött, K., et al, Studentens skrivhandbok, Liber,senaste upplaga

Artiklar eller material som distribueras av läraren kan tillkomma.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad
Företagsekonomi 100 Faktabok
Liber, Senaste upplagan

Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad
Företagsekonomi 100 Övningsbok
Liber, Senaste upplagan

Referenslitteratur
Schött, K., et al, Studentens skrivhandbok, Liber,senaste upplaga

Artiklar eller material som distribueras av läraren kan tillkomma.

Lärande och undervisning

Examinationen på kursen består av gruppuppgifter, individuella uppgifter samt individuell tentamen.
Tentamen är tidsbunden på dagtid.
All examination sker dock via nätet.

I kursen ingår också (icke obligatoriska) tidsbundna möten, även dessa via nätet.

Arbetslivsanknytning

Studenterna använder egna arbetslivserfarenheter vid reflektion och analys av kursinnehållet.

Lärare

Examinator
Carina Svensson

Kursansvarig
Carina Svensson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, individuella uppgifter och gruppuppgifter.

Tentamen är tidsbunden på dagtid.
All examination sker dock via nätet.

I kursen ingår också (icke obligatoriska) tidsbundna möten, även dessa via nätet.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Inlämningsuppgift 0,5 U/G
1215 Gruppdiskussioner 1 U/G
1225 Rapport 2 U/G
1235 Tentamen 4 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela