PS1102 Gruppsykologi med inriktning arbetsmiljö

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen mål är att ge grundläggande teoretiska kunskaper inom gruppsykologiska perspektiv med inriktning mot arbetsmiljö.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Lärandemål

Innehåll

I kursen behandlas psykologiska perspektiv inom grupper såsom grupprocesser, beslutsfattande i grupp, att uppfatta andra människor, konflikthantering och problemlösning. Även genusperspektiv behandlas.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Kunna redogöra för vetenskapliga grundbegrepp inom gruppsykologiska aspekter
  • Känna till och kunna definiera samt redogöra för psykologiska fenomen inom gruppsykologiska perspektiv

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förståelse av vetenskapliga perspektiv och psykologiska sammanhang med gruppsykologisk inriktning
  • Förmåga till reflektion och analys
  • Förmåga att kunna söka och kommunicera kunskap
  • Självständighet
  • Språkförståelse

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arnold, J. Work Psychology – Understanding human behaviour in the workplace. Prentice Hall, senaste upplaga

Granér, R. Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur.
senaste upplaga

Passer, M.W., & Smith, R.E. Psychology: the science of mind and behavior. Boston, McGraw – Hill Higher Education. senaste upplaga

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arnold, J. Work Psychology – Understanding human behaviour in the workplace. Prentice Hall, senaste upplaga

Granér, R. Personalgruppens psykologi. Lund: Studentlitteratur.
senaste upplaga

Passer, M.W., & Smith, R.E. Psychology: the science of mind and behavior. Boston, McGraw – Hill Higher Education. senaste upplaga

Lärande och undervisning

Undervisning sker på svenska men delar av litteraturen är på engelska. Undervisningen sker över Internet och är organiserad som IT-stödd distansutbildning. Undervisningen består av obligatoriska nätbaserade arbetsmoment, gruppdiskussioner, gruppuppgifter, seminarier och individuella uppgifter. Enstaka campusmoment kan ingå i kursen. Deltagarna deltar aktivt med utbyte av egna erfarenheter i seminarier och diskussionsgrupper. Obligatoriskt deltagande i seminarier och diskussionsgrupper enligt lärarens anvisningar. Som stöd för studiernas genomförande finns en studiehandledning som ger anvisningar för kursens genomförande. Datorvana samt tillgång till Internetuppkoppling förutses. För att mål ska uppnås och generella förmågor utvecklas ska studenten genom aktivt deltagande skapa mening av kursens innehåll.

Arbetslivsanknytning

Studenten använder egna arbetslivserfarenheter vid reflektion och analys av kursinnehåll.

Lärare

Examinator
Jennifer Petersson

Kursansvarig
Jennifer Petersson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är; föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter och examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Tentamen 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

 

Share Dela