SO1113 Hållbar jämställdhet

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen Hållbar jämställdhet syftar till att studenten förvärvar kunskap och förståelse för hur jämställdhet kan ses som en del av den hållbara utvecklingen. Ytterligare ett syfte är att studenten förvärvar kunskap om strategiskt arbete för hållbar utveckling samt jämställdhetspolitik.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande:
Begreppet hållbar utveckling
Den sociala dimensionen av hållbar utveckling
Begreppet jämställdhet
Begreppet hållbar jämställdhet
Jämställdhetsforskning och genusforskning
Strategiskt jämställdhetsarbete
Jämställdhetspolitik
Jämställdhetslagen
Jämställdhetsperspektiv i budgetprocessen och statsbudgeten

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna förstå den sociala dimensionen av hållbar utveckling
 • kunna beskriva och förstå begreppet hållbar jämställdhet
 • kunna reflektera över relationen människa, arbete och samhälle
 • kunna förstå könets betydelse inom arbetslivet
 • kunna tillämpa kunskap om strategiskt jämställdhetsarbete
 • kunna förstå jämställdhetsforskning i relation till genusforskning
 • ha kunskap om hur jämställdhetspolitiken kan förverkligast genom hållbar utveckling
 • kunna muntligt och skriftligt redogöra för sina kunskaper

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor
 • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet
 • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • Följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskap inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

Amundsson, Eva,. Gillberg, Minna. (2005). Den jämställda arbetsplatsen. Stockholm: Bilda förlag.
Conell, R.W. (2003). Om genus. Göteborg: Diadalos.
Glans, Hanna. (2008). Uppdrag: Jämställdhet. Stockholm: Liber AB.
Wahl, Anna,. Holgersson, Carlotta,. Höök, Pia. (2011). Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar tillkommer

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Amundsson, Eva,. Gillberg, Minna. (2005). Den jämställda arbetsplatsen. Stockholm: Bilda förlag.
Conell, R.W. (2003). Om genus. Göteborg: Diadalos.
Glans, Hanna. (2008). Uppdrag: Jämställdhet. Stockholm: Liber AB.
Wahl, Anna,. Holgersson, Carlotta,. Höök, Pia. (2011). Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar tillkommer

Lärande och undervisning

Undervisningen består av litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar samt föreläsningar. Undervisningen bedrivs på svenska, dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Kerstin Arnesson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
Paper I 1 U/G
Paper II 2 U/G/VG
Tillämpningsuppgift arbetsplatsanknytna studier 2,5 U/G/VG
Litteraturseminarium 1,5 U/G
Redovisning 0,5 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela