FE1424 Idé- och affärsutveckling

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Det övergripande syftet med kursen är att i ett konkret nyutvecklingsprojekt förbättra sin förmåga till att planera, bedöma, utveckla och presentera en ny affärsidé. Syftet är vidare att studenten ska öka förståelsen för idé- och affärsutvecklingsprocesser.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde på kursen krävs att studenten har genomgått kurser omfattande 60 högskolepoäng i ett visst huvudområde/ ämne. 75 % av dessa högskolepoäng måste vidare vara avklarade.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Lärandemål

Innehåll

Kursen behandlar följande:
 • Teorier, begrepp och modeller kring idé- och affärsutveckling.
 • Verktyg och metoder för att bedöma och analysera nya idéer.
 • Verktyg och hjälpmedel för att undersöka och presentera en ny affärsidé.
 • Grupprocesser.
 • Presentations- och argumentationsteknik.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna redogöra för och tillämpa teoretiska modeller och begrepp som används i affärsutvecklingssammanhang, t.ex. affärsidé, affärsmodell, marknadslansering och konkurrensstrategier.
 • kunna undersöka, utveckla och presentera en ny affärsidé genom att tillämpa olika verktyg, t ex affärsplan, marknadsundersökningar och prototyper.
 • kunna göra en affärsmässig bedömning av en ny idé, genom att analysera den utifrån ett ekonomiskt, tekniskt och användarmässigt perspektiv.
 • kunna reflektera kring grupprocesser och sin egen roll och utveckling i projektarbetet.
 • kunna presentera och argumentera för en affärsidé muntligen inför tänkbara intressenter.

Generella förmågor

kursen tränas följande generella förmågor:
 • förmåga att applicera kunskap i praktiken och i projektarbete
 • muntlig och skriftlig kommunikation, både inom och utanför akademin
 • systematisk informationssökning

Kurslitteratur och övriga läromedel

Landström, H & Löwegren, M (2009) Entreprenörskap och företagsetablering, Från idé till verklighet. Lund: Studentlitteratur.

Svedberg, L (2007) Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.


Ev. artiklar

Referenslitteratur

Eliasson, B & Kolár, C (2006) Affärsplanen. Praktisk handledning för affärsplanerare. Malmö: Liber.

Klofsten, M (2009) Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år. Stockholm: SNS Förlag.

McKinsey & Co, Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. (Finns att hämta gratis på internet.)

Wernerssson, et. al (2006) Perspektivmetoden. Från idé till koncept. WI.SE, Blekinge Tekniska Högskola. (Erhålls vid kursstart.)

Kurslitteratur från tidigare kurser.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Landström, H & Löwegren, M (2009) Entreprenörskap och företagsetablering, Från idé till verklighet. Lund: Studentlitteratur.

Svedberg, L (2007) Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.


Ev. artiklar

Referenslitteratur

Eliasson, B & Kolár, C (2006) Affärsplanen. Praktisk handledning för affärsplanerare. Malmö: Liber.

Klofsten, M (2009) Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år. Stockholm: SNS Förlag.

McKinsey & Co, Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. (Finns att hämta gratis på internet.)

Wernerssson, et. al (2006) Perspektivmetoden. Från idé till koncept. WI.SE, Blekinge Tekniska Högskola. (Erhålls vid kursstart.)

Kurslitteratur från tidigare kurser.

Lärande och undervisning

Studenterna arbetar i grupp i ett konkret nyutvecklingsprojekt, kring t ex en ny teknisk tillämpning. Som stöd för själva projektarbetet löper ett teoretiskt och ett praktiskt spår. Det teoretiska spåret sker i form av lektioner, seminarier och reflektionsrapporter. Där behandlas teoretiska begrepp och modeller med koppling till idé- och affärsutveckling generellt och till det konkreta projektet specifikt. Det praktiska spåret består av laborativa övningar – t ex kreativitets- och gruppövningar - samt kontinuerliga projektmöten, med syfte att styra upp projektarbetet och att se till att det fortlöper enligt planer. De praktiska momenten sker i samarbete med BTH Innovation, en organisation med stor erfarenhet av tillväxtinriktade utvecklingsprojekt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Marie Aurell

Kursansvarig
Marie Aurell

Planerade lärtillfällen

lektioner och seminarier

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Individuell inlämningsuppgift 4 U/G/VG
1120 Affärsplan 7 U/G/VG
1130 Individuell reflektionsrapport 4 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

GXX

 

Share Dela