RV1102 Immaterialrätt och affärsstrategier

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att deltagarna ska förvärva övergripande kunskap om centrala delar av den immaterialrättsliga regleringen och en praktisk insikt i hur immateriell egendom kan kommersialiseras.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen Immaterialrätt och affärsstrategier är en introduktionskurs som innehåller en genomgång av den centrala immaterialrättsliga regleringen och en överblick över skilda strategier för kommersialisering av immaterialrätter. Kursen innehåller också ett licensavtalsprojekt där kursdeltagarna i mindre grupper får upprätta ett enkelt licensavtal.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha tillägnat sig:
  • förmåga att identifiera och redovisa huvuddragen inom upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt respektive varumärkesrätt beträffande vad som skyddas (skyddsobjektet), vem skyddet tillkommer (skyddssubjektet), skyddets uppkomst, skyddets omfattning samt ensamrätten innefattande undantag och inskränkningar.
  • förmåga att identifiera och redovisa skilda strategier för kommersialisering av immaterialrätter.
  • Grundläggande inkiskt om hur ett licensavtal på immaterialrättens område ser ut och vad ett sådan avtal bör innehålla.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga till självständigt kritiskt tänkande
  • Förmåga att applicera kunskap i praktiken

Kurslitteratur och övriga läromedel

Maunsbach, U., och Wennersten, U., Grundläggand immaterialrätt, Gleerups förlag.

Övriga lärresurser
Lagtext, rättsfall, myndighetsavgöranden och annat material som distribueras eller hänvisas till under kursen.

Referenslitteratur
Hydén, H., Rättsregler – En introduktion till juridiken, senaste uppl.

Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud M., Seipel P., Warnling-Nerep W., Victorin, A., Vogel H-H., Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, senaste uppl.

Jensen, U., Rylander, S., Lindblom, P.H., Att skriva juridik – Regler och råd , senaste uppl.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Maunsbach, U., och Wennersten, U., Grundläggand immaterialrätt, Gleerups förlag.

Övriga lärresurser
Lagtext, rättsfall, myndighetsavgöranden och annat material som distribueras eller hänvisas till under kursen.

Referenslitteratur
Hydén, H., Rättsregler – En introduktion till juridiken, senaste uppl.

Bernitz, U., Heuman, L., Leijonhufvud M., Seipel P., Warnling-Nerep W., Victorin, A., Vogel H-H., Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, senaste uppl.

Jensen, U., Rylander, S., Lindblom, P.H., Att skriva juridik – Regler och råd , senaste uppl.

Lärande och undervisning

Kursen ges på distans med användning av Internetbaserad information och kommunikation. Viss undervisning kan ges i form av föreläsningar/seminarier.

De olika moment som förekommer i kursen är följande:

Undervisning
Meddelas genom multimedie¬presentationer som är tillgängliga över Internet för vart och ett av de rättsområden som räknas upp under Mål ovan.

Uppsats för Tema 1
Under kursens första tema skall kursdeltagarna i mindre grupper skriva en uppsats där skyddsmöjligheterna för en (verklig eller fingerad) produkt utreds.

Uppsats för Tema 2
Under krusens tema 2 skall kursdeltagarna i mindre grupper författa en uppsats som innehåller en affärsstrategisk plan för kommersialisering av en immaterialrättsligt skyddad produkt.

Kursdeltagarna har därtill möjlighet att säkra ett positivt läranderesultat genom kommunikation med lärare och övriga kursdeltagare. Lärarsvar på frågor från kursdeltagare som bedöms ha allmänintresse publiceras i ett virtuellt klassrum dit samtliga kursdeltagare har tillträde.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Peter Jevinger

Kursansvarig
Peter Jevinger

Planerade lärtillfällen

föreläsningar och seminarier.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Uppsats 1 3,8 U/G/VG
0920 Uppsats 2 3,7 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 25 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela