PS1401 Introduktion till Human Factors

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att den studerande skall tillägna sig grundläggande begrepp, definitioner, synsätt och kunskap om verksamheter inom Human Factors och ergonomi, och om hur dess hjälpvetenskaper som psykologi, fysiologi, antropometri, kognition och fysik är väsentliga för goda Human Factors lösningar på produkter och tjänster.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

GXX

Antagning

Förkunskapskrav

Två års akademiska studier där 75% av kurserna ska vara avklarade. Dessutom krävs en genomgången kurs om 7,5 hp i statistik eller statistisk metodik.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

GXX

Lärandemål

Innehåll

 • Human Factors som systemvetenskap
 • Informationscentrerad Human Factors
 • Mänskliga kroppens ergonomi
 • Organisations- och managementaspekter
 • Kriterierna Produktivitet, Användbarhet, Säkerhet och Komfort
 • Fysikaliska och aspekter samt miljö
 • Design av produkter och tjänster
 • Människa Dator Interaktion
 • Metoder inom Human Factors

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • kunna redogöra för de viktigaste synsätten inom Human Factors
 • kunna se människa och teknik som ett system
 • visa förståelse för hur olika kunskapsområden tillsammans utgör ett Human Factors perspektiv
 • kunna beskriva och reflektera över hur man ska uppnå ergonomiska krav på en produkt eller tjänst
 • kunna beskriva de viktigaste principerna i hur en Human Factors undersökning skulle utföras
 • kunna särskilja olika slags krav på produkter och tjänster

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • hur olika kunskapsområden tillsammans bidrar till lösningar och förståelse av problem
 • förmåga till analys och syntes
 • rapportskrivande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
Helander, Martin. (2006). A Guide to Human Factors and Ergonomics. 2nd edition. Boca Raton, London, New York: Taylor&Francis, CRC Press, 2005.
Wickens, Christopher D., Lee, John D., Liu, Yili & Gordon-Becker, Sallie. (2004). An introduction to human factors engineering. ISBN 0-13-122917-6. 2nd edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall International.

Dessutom ingår olika vetenskapliga artiklar, standarder och annan material som kommer att utdelas.

Rekommenderad bredvidläsningslitteratur
Norman, Donald A. (2002). The design of everyday things. ISBN 0-465-06710-7. First Basic paperback ed.
New York: Basic Books, 2002

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

GXX

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur
Helander, Martin. (2006). A Guide to Human Factors and Ergonomics. 2nd edition. Boca Raton, London, New York: Taylor&Francis, CRC Press, 2005.
Wickens, Christopher D., Lee, John D., Liu, Yili & Gordon-Becker, Sallie. (2004). An introduction to human factors engineering. ISBN 0-13-122917-6. 2nd edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall International.

Dessutom ingår olika vetenskapliga artiklar, standarder och annan material som kommer att utdelas.

Rekommenderad bredvidläsningslitteratur
Norman, Donald A. (2002). The design of everyday things. ISBN 0-465-06710-7. First Basic paperback ed.
New York: Basic Books, 2002

Lärande och undervisning

Undervisningen består till stor del av föreläsningar, vilka baseras på ett forskande och undersökande arbetssätt. Demonstrationer kommer att utföras på olika sätt, bl.a. i laboratorium. Studierna kommer att omfatta undersökningar, mindre laborationer eller fältstudier. För olika aktivitet förväntas en inlämningsuppgift. Dessa uppgifter har bl.a. till syfte att träna och belysa olika tillämpningar av kursens mer teoretiska delar. Arbetsformerna utgörs dessutom av handledda egenstudier, studieuppgifter enskilt och i grupp, som följs upp i gemensamma diskussioner eller i seminarieform, på campus alternativt på kursens läroplattform Undervisningen bedrivs på svenska, men viss undervisning på engelska kan förekomma. Övningsuppgifter och laborationer tillkommer.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: Kursen visar hur vetenskap anpassas till praktiska problem. En viktig del av kursen utgörs av laborationer med lösande av mätuppgifter.

Lärare

Examinator
Bo Schenkman

Kursansvarig
Bo Schenkman

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, laborationer, seminarier

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

GXX

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Examination, samlad bedömning 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Fördjupningsnivå

GXX

 

Share Dela