FE1426 Introduktion till marknadsföring

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Målet för kursen är att studenten ska få kunskap om modeller och teorier som behandlar företagens marknadsföring.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 5: Matematik B och Samhällskunskap A.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Introduktionskursen till marknadsföring presenteras från olika aspekter och teman, vilka är:
 • En kort historik inom marknadsföringsfältet, både ur ett implicit och ett explicit perspektiv
 • Vad är målet med och hur utförs marknadsundersökningar
 • Målinriktad marknadsföring och marknadssegmentering
 • Marknadsföringsstrategier
 • Utveckla företagsidentiteter, varumärkesvärde
 • Marknadsföring av nya produkter, produktionslivscykler
 • Internationell marknadsföring och hur man hanterar kulturella skillnader
 • Produktionslinjer och varumärken
 • Marknadsföring av tjänster
 • Annonsering, PR och försäljningspromotion
 • Internetmarknadsföring
 • Outsourcing av marknadsföringstjänster
 • Relationsinriktad marknadsföring

Lärandemål

Målet med kursen är att ge studenten en överblick över bakgrunden och utvecklingen av marknadsföring, så att studenten kan välja rätt sorts verktyg oberoende av vilken marknadsanalys det gäller.

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • ha kunskap om hur marknadsföring utförs i teorin
 • utveckla sin förmåga att kunna transformera och relatera den formella teorikunskapen till praktik
 • kunna utföra olika typer av projekt inom marknadsföringsfältet
 • erhållit förståelse för marknadsföring genom tillämpat lärande
 • erhållit förståelse för samtida informationsteknologi och dess affärsmöjligheter

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • att tänka kritiskt, analytiskt och pedagogiskt
 • att träna den sociala förmåga som efterfrågas inom industrin

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kotler P, Armstrong G, Saunders J, Wong V, Principles of Marketing. The european edition. Prentice Hall, latest edition

Dessutom ska studenten läsa artiklar som rekommenderas vid varje föreläsning, noteringar och möjliga power point presentationer när föreläsaren erbjuder dessa på It´s learning eller liknande IT-system.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kotler P, Armstrong G, Saunders J, Wong V, Principles of Marketing. The european edition. Prentice Hall, latest edition

Dessutom ska studenten läsa artiklar som rekommenderas vid varje föreläsning, noteringar och möjliga power point presentationer när föreläsaren erbjuder dessa på It´s learning eller liknande IT-system.

Lärande och undervisning

Undervisningsspråk för kursen är svenska och engelska. Kursen ges både i sal och på distans. Föreläsningar och diskussioner kan på distanskursen följas i realtid men också spelas upp när man så önskar när den ges på videokonferens. Det finns möjlighet att delta i chatt- och internetforum, där studenterna assisterar varandra.
I slutet av kursen skall studenten göra och presentera en plan för marknadsundersökning.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Mathias Malmgren

Kursansvarig
Mathias Malmgren

Planerade lärtillfällen

Kursen genomförs genom att studenten löser uppgifter och genomför projekt både individuellt och i grupp, och med läraren som handledare.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Rapport 2,5 U/G/VG
1120 Tentamen 5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Engelska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela