RV1103 Juridisk Översiktskurs

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om det svenska rättssystemet med särskild tonvikt på civilrättsliga frågeställningar som är speciellt relevanta för företag resp. andra associationer och dess anställda samt att härvid även ge deltagarna en förtrogenhet med grundläggande juridisk terminologi. Kursen skall härutöver ge deltagarna en allmän orientering vad gäller EG-rätt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen inleds med en allmän genomgång av grundläggande frågor om det svenska rättssystemet; vad kännetecknar en rättsregel, ett rättssystem resp. en rättsstat, vilka är de relevanta rättskällorna (inbegripet kort redogörelse för svensk rättskällelära samt redogörelse för juridisk metod), vilka är våra grundlagar (inbegripet en genomgång av de allra mest grundläggande reglerna i Regeringsformen), i vilka olika rättsområden indelas den svenska rättsordningen.
Härefter följer - såsom en allmän orientering - en grundläggande genomgång av EG-rättens uppbyggnad och karaktär, varvid särskilt behandlas de EG-rättsliga institutionerna, de EG-rättsliga rättskällorna, de viktigaste grundläggande EG-rättsliga principerna såsom relationen mellan EG-rätten och medlemsländernas interna rättsregler samt - avslutningsvis - något om EG-fördragets regler om fri rörlighet.
Efter nämnda inledande avsnitt behandlas i tur och ordning följande rättsområden; avtalsrätt, köprätt inbegripet konsumenträtt, fordringsrätt, marknadsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt samt processrätt.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna redovisa:
• grundläggande kunskaper om det svenska rättsystemets uppbyggnad, karaktär och indelning samt även fundamentala kunskaper vad gäller EG-rätt.
• kunskaper om de enligt svensk rättskällelära vedertagna rättskällorna och förståelse för deras hierarkiska rangordning.
• förmåga att tillämpa grundläggande juridisk metod.
• förmåga att identifiera och redovisa huvuddragen inom rättsområdena avtalsrätt, köprätt inbegripet konsumenträtt, fordringsrätt, marknadsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt samt processrätt.
• förmåga att orientera sig i rättskällorna och identifiera samt - med angivande av relevanta rättsliga argument - lösa grundläggande rättsliga problem inom de för kursen aktuella rättsområdena.
• förmåga att skriftligen framställa lösningar på grundläggande rättsliga problem.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förmåga till självständigt kritiskt tänkande.
  • Förmåga att applicera kunskaper på praktiska problem.
  • Förmåga att analysera och argumentera juridiskt.

Kurslitteratur och övriga läromedel

Gerhard P., ”Köprättens grunder”. Liber, senaste upplagan

Agell & Malmström, ”Civilrätt”. Liber, senaste upplagan

Svensson C A., ”Den svenska marknadsföringslagstiftningen”. Studentlitteratur, senaste upplagan

Carlsson, P., Persson, M., ”Processrättens grunder”, Iustus förlag, senaste upplagan

Göransson, H., ”Arbetsrätten en introduktion”, Norstedts Juridik, senaste upplagan

Smiciklas, M., ''Associationsrättens grunder - Bolag, föreningar och stiftelser'', Studentlitteratur, senaste upplagan

Grauers, P H. Kjellström A., ”Tentamensfrågor med lösningar för juridiska grundkurser”. Studentlitteratur.

Sveriges Rikes lagar eller motsvarande lagbok.

Studiematerial/kompendier från institutionen

Kurserforderligt material är - utöver ovan angivna källor - relevant lagtext, rättsfall och annat material som presenteras eller hänvisas till under kursen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Gerhard P., ”Köprättens grunder”. Liber, senaste upplagan

Agell & Malmström, ”Civilrätt”. Liber, senaste upplagan

Svensson C A., ”Den svenska marknadsföringslagstiftningen”. Studentlitteratur, senaste upplagan

Carlsson, P., Persson, M., ”Processrättens grunder”, Iustus förlag, senaste upplagan

Göransson, H., ”Arbetsrätten en introduktion”, Norstedts Juridik, senaste upplagan

Smiciklas, M., ''Associationsrättens grunder - Bolag, föreningar och stiftelser'', Studentlitteratur, senaste upplagan

Grauers, P H. Kjellström A., ”Tentamensfrågor med lösningar för juridiska grundkurser”. Studentlitteratur.

Sveriges Rikes lagar eller motsvarande lagbok.

Studiematerial/kompendier från institutionen

Kurserforderligt material är - utöver ovan angivna källor - relevant lagtext, rättsfall och annat material som presenteras eller hänvisas till under kursen.

Lärande och undervisning

Campus
Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar. Undervisningen sker på svenska men engelska begrepp kan förekomma. Kursen förutsätter att den studerande självständigt löser övningsuppgifter under kursens gång.

Distans
Kursen ges även på distans med användning av Internetbaserad information och kommunikation. Undervisning i form av föreläsningar och övningar kan härvid förekomma.

Kursspråket är svenska men engelska begrepp kan förekomma. Kursen förutsätter att den studerande självständigt löser övningsuppgifter under kursens gång.

De olika moment som förekommer i kursen är följande:

Undervisning
Undervisning sker huvudsakligen genom multimedie¬presentationer som är tillgängliga över Internet för vart och ett av de rättsområden som angivits ovan under rubriken 4. Innehåll.

Diagnostiska prov
Kursdeltagaren skall i anslutning till kursens olika delområden genomföra diagnostiska prov i syfte att kontrollera att tillbörlig kunskap inhämtats. De diagnostiska proven utgör även del av examinationen och godkända resultat på dessa prov är en förutsättning för att betyg på kursen skall erhållas.
Kursdeltagarna har även möjlighet att kommunicera med lärare respektive övriga kursdeltagare för att på detta sätt säkerställa att ett positivt läranderesultat uppnås.

Lärarsvar på frågor från kursdeltagare kommer att göras tillgängliga för samtliga kursdeltagare i den mån dessa svar bedöms vara av allmänt intresse för kursen.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Peter Jevinger

Kursansvarig
Peter Jevinger

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen på campuskursen är: föreläsningar, seminarieövningar och nätbaserade diagnostiska prov (vilka utgörs av inlämningsuppgifter på vilka studenterna erhåller individuell feed-back).

Lärtillfällen på distanskursen är: nätbaserade föreläsningar respektive diskussionsövningar och nätbaserade diagnostiska prov (vilka utgörs av inlämningsuppgifter på vilka studenterna erhåller individuell feed-back).

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0905 Tentamen 9 U/G/VG
0915 Diagnostiskt prov I 2 U/G
0925 Diagnostiskt prov II 2 U/G
0935 Diagnostiskt prov III 2 U/G

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela