PS1116 Kognitionspsykologi, känslor, tankar och perception

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att studenten skall nå grundläggande teoretiska kunskaper inom kognitionspsykologiska och psykologiska grundfenomen. I kursen betonas psykologiska
perspektiv med fokus på människan i informations-samhället. Kursen avser att öka förståelsen av mänskliga processer och reaktioner

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Lärandemål

Innehåll

I kursen ingår orientering i forskningsmetodik och den avslutas med ett fördjupningsarbete. Området spänner över nya forskningsfält däribland nya rön inom beslutsfattande och bedömning.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Kunna redogöra för vetenskapliga grundbegrepp inom psykologi och kognitionspsykologi
  • Känna till och kunna identifiera samt redogöra för psykologiska fenomen
  • Kunna reflektera och analysera i förhållande till psykologiska frågeställningar

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • I kursen tränas följande generella förmågor:
  • Förståelse av vetenskapliga perspektiv och psykologiska sammanhang
  • Förmåga till reflektion och analys inom psykologi
  • Förmåga att självständigt kunna söka och kommunicera kunskap inom psykologi

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur:
Manstead, A. & Bem, S. (2002). Emotioner och övertygelser - hur känslor påverkar våra tankar. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur:
Braisby, N. & Gellatly, A. (Eds) (2005). Cognitive psychology. Oxford: Oxford University Press.
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. Senaste upplagan, Boston, McGraw – Hill Higher Education.

Därutöver tillkommer ca 200 sidor enligt
kursledares anvisningar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur:
Manstead, A. & Bem, S. (2002). Emotioner och övertygelser - hur känslor påverkar våra tankar. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur:
Braisby, N. & Gellatly, A. (Eds) (2005). Cognitive psychology. Oxford: Oxford University Press.
Passer & Smith. Psychology: the science of mind and behavior. Senaste upplagan, Boston, McGraw – Hill Higher Education.

Därutöver tillkommer ca 200 sidor enligt
kursledares anvisningar.

Lärande och undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarium, gruppaktiviteter och laborationer. Undervisningen sker på svenska.
Lärandeaktiviteter: Studierna bygger på ett aktivt kunskapssökande. Deltagande vid föreläsningar, seminarium, gruppövningar, och laborationer är obligatoriska enligt kursledarens anvisningar. För att mål ska uppnås och generella förmågor utvecklas ska studenten genom aktivt deltagande skapa mening av kunskapen. Genom att börja med enklare delar och arbetar sig fram till komplexa helheter ska studenten lära sig kritiskt och analytiskt tänkande.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Martin Svensson

Kursansvarig
Martin Svensson

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, övningar, tentamen.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1205 Inlämningsuppgift 2 U/G
1215 Tentamen 5,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, heltid

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Psykologi

 

Share Dela