PS1209 Ledarskap och hållbar arbetsmiljö

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syftet med kursen är att studenten skall förvärva fördjupad arbetspsykologisk kunskap inom områdena ledarskap och hållbar arbetsmiljö.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Antagning

Förkunskapskrav

Högskolestudier om 30 högskolepoäng varav 75% måste vara avklarade.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller arbetspsykologisk teori inom ledarskap och hållbar arbetsmiljö. Kursen utgår från såväl individ- och grupperspektiv som organisationsperspektiv. Ledarskap och hållbar arbetsmiljö relaterar till områden som organisationskultur, organisationsklimat, ledaren som arbetsmiljöfaktor, projektpsykologi, teamutveckling, ledarskap för kreativitet och människan i det flexibla arbetslivet.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • Kunna definiera och redogöra för vetenskapliga begrepp inom arbetspsykologi med inriktning ledarskap och hållbar arbetsmiljö
  • Kunna reflektera, analysera och diskutera kring ledarskap och hållbar arbetsmiljö.

Generella förmågor

I kursen tränas följande:
  • Utökad förståelse av vetenskapliga perspektiv och psykologiska sammanhang
  • Utökad förmåga att kunna söka kunskap
  • Självständighet och kritiskt förhållningssätt
  • Språkförståelse och akademisk kommunikation i tal och skrift
  • Utökad förmåga till reflektion, analys och diskussion

Kurslitteratur och övriga läromedel

Allvin, M. Aronsson, G. Hagström, T. Johansson, G.
Lundgren, U. (2006). Gränslöst arbete – ett socialpsykologsikt perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber
Ljusenius, T. & Rydquist, L-G. (2001). Friskt ledarskap: ledarskap ur ett hälsoperspektiv. Stockholm: Prevent.
Näswall, K., Hellgren. J. & Sverke, M. (2003).
Anställningsotryggheten. Individen på den flexibla
arbetsmarknaden. Lund: Studentlitteratur. .
Ricciardi, M. Schaller, J. (2007). Projektpsykologi – En introduktion. Studentlitteratur.
Rollof, J. (2004). Ledarskap för kreativitet – att vistas i framtidens landskap. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur:
Larsen, R-P.(2003). Teamutveckling. Lund:
Studentlitteratur.
Svensson, L. & von Otter, C. (2002). Projektarbete,
teori och praktik med sagan om diamanten som
sprängdes. Stockholm: Santérus förlag.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Allvin, M. Aronsson, G. Hagström, T. Johansson, G.
Lundgren, U. (2006). Gränslöst arbete – ett socialpsykologsikt perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber
Ljusenius, T. & Rydquist, L-G. (2001). Friskt ledarskap: ledarskap ur ett hälsoperspektiv. Stockholm: Prevent.
Näswall, K., Hellgren. J. & Sverke, M. (2003).
Anställningsotryggheten. Individen på den flexibla
arbetsmarknaden. Lund: Studentlitteratur. .
Ricciardi, M. Schaller, J. (2007). Projektpsykologi – En introduktion. Studentlitteratur.
Rollof, J. (2004). Ledarskap för kreativitet – att vistas i framtidens landskap. Lund: Studentlitteratur.
Referenslitteratur:
Larsen, R-P.(2003). Teamutveckling. Lund:
Studentlitteratur.
Svensson, L. & von Otter, C. (2002). Projektarbete,
teori och praktik med sagan om diamanten som
sprängdes. Stockholm: Santérus förlag.

Lärande och undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, diskussioner, seminarier, gruppaktiviteter och datorövningar. I kursen tillämpas ett forskande och undersökande arbetssätt vilket innebär att söka, samla, analysera och reflektera över information.
För att mål ska uppnås och generella förmågor utvecklas ska studenten genom aktivt deltagande skapa mening och nå förståelse för kunskapen. Genom att börja med enklare delar och arbeta sig fram till komplexa helheter ska studenten lära sig kritiskt och analytiskt tänkande.

Arbetslivsanknytning

Studenterna använder egna arbetslivserfarenheter vid reflektion och analys av kursinnehållet.

Lärare

Examinator
Margaretha Arlefur

Kursansvarig
Margaretha Arlefur

Lärare
Malin Wendel

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: föreläsningar, diskussioner, presentation av studieuppgifter och examination.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0905 Tentamen 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

 

Share Dela