SO1111 Ledarskap och offentlig etik

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Kursen syftar till att studenten förvärvar kunskap och förståelse för demokrati och etikfrågor i arbetslivet och dess förändring. Kursen syftar även till att studenten förvärvar kunskap om hur man på
ett reflekterande sätt kan analysera och hantera etiska dilemman. Kursen har särskilt fokus på demokrati- och etik i offentlig verk-samhet och riktar sig till personer i ledande ställning eller framtida
chefsbefattningar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen innehåller följande:
 • Etikens idéhistoria
 • Olika etikbegrepp för att analysera etiska dilemman i arbetslivet.
 • Etikens uppkomstmekanismer.
 • Etik som motivationskraft och styrmedel för ledare i Arbetslivet.
 • Etik som normering och stilbildning via ledare.
 • Värdebaserat ledarskap.
 • Att genomföra och följa upp etikprocesser.
I kursen tematiseras särskilt arbetsplatsanknutna studier liksom tillämpad informationsteknik.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • Visa förmåga att kunna beskriva och förstå etiska fenomens uppkomstmekanismer i moderna myndigheter.
 • Visa förståelse för etikfrågornas koppling till demokrati- och ekonomivärden i arbetslivet.
 • Visa kunskaper om etikfrågornas mångfald, komplexitet och motsägelser.
 • Visa förmåga att kunna argumentera runt olika praktikfall och etiska dilemman samt reflektera över hur dessa kan hanteras i ledarskap och organisation.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor
 • Förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
 • Förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa dilemman i ledarskapet
 • Beredskap att möta förändringar i arbetslivet och dess konsekvenser för organisationen
 • Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
 • Följa kunskapsutvecklingen och utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskap inom området

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lundquist, L (1998), Demokratins väktare. Ämbetsmännen och vårt offentliga etos. Lund: Studentlitteratur.
Rothstein, B (2002), Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik, 2:a uppl. Stockholm: SNS Förlag.
Schierenbeck, I (2003a), Vem bryr sig om regelverket. Om frontlinjebyråkrater, handlingsutrymme, och förvaltningsdemokratisk
legitimitet.
Pierre, J & Rothstein, B (red), Välfärdsstat i otakt. Om politikens oväntade, oavsiktliga och oönskade effekter. Lund: Liber AB
Lipsky, M (1980), Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. New York : Russell Sage Foundation.
J. Janebrant (red. 2000), Värdebaserad ledning. Mil.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lundquist, L (1998), Demokratins väktare. Ämbetsmännen och vårt offentliga etos. Lund: Studentlitteratur.
Rothstein, B (2002), Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik, 2:a uppl. Stockholm: SNS Förlag.
Schierenbeck, I (2003a), Vem bryr sig om regelverket. Om frontlinjebyråkrater, handlingsutrymme, och förvaltningsdemokratisk
legitimitet.
Pierre, J & Rothstein, B (red), Välfärdsstat i otakt. Om politikens oväntade, oavsiktliga och oönskade effekter. Lund: Liber AB
Lipsky, M (1980), Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. New York : Russell Sage Foundation.
J. Janebrant (red. 2000), Värdebaserad ledning. Mil.

Lärande och undervisning

Studierna utgår från studentens erfarenheter och bygger på det egna ansvarstagandet att aktivt söka kunskap, kritiskt analysera och dokumentera kunskap. Undervisningen består av litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar samt
föreläsningar.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Kerstin Arnesson

Kursansvarig
Kerstin Arnesson

Planerade lärtillfällen

Undervisningen består av litteraturstudier, fältstudier, seminarier, gruppövningar samt
föreläsningar.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Skriftligt papper 3 U/G/VG
0920 Tillämpningsuppgift 4,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Sociologi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela