PS1210 Metakognition – tänkande, reflektion och upplevelse

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att studenten ska förvärva fördjupad kunskap genom att studera olika teoretiska perspektiv rörande människors tänkande och mer specifikt hur individuella kognitiva och emotionella processer samverkar med omgivningen.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Antagning

Förkunskapskrav

En termins högskolestudier varav minst 7.5 hp i psykologi.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Lärandemål

Innehåll

Metakognition har traditionellt definierats som individuell erfarenhet och kunskap om tänkande eller om våra kognitiva processer. Kunskapsområdet metakognition och metakognitiva processer betraktas i denna kurs också ur ett interpersonellt perspektiv. Både praktiska, teoretiska såväl som tillämpade aspekter på metakognition kommer att behandlas.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
  • kunna definiera och redogöra för vetenskapliga begrepp inom olika metakognitiva paradigm
  • visa kännedom om olika forskningsområden som relevanta för metakognition och sätta detta i relation till andra områden i psykologin
  • kunna reflektera, analysera och diskutera de olika typer av metakognitiva processer som förekommer i litteraturen såväl i skrift som muntligt.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • vetenskapligt förhållningssätt
  • reflektion och kritiskt tänkande
  • logisk argumentation vid vetenskapliga seminarier
  • kritiskt och problematiserande förhållningssätt
  • analysering av texter och empiriska undersökningar
  • källkritik
  • självständigt utföra datorstödd källsökning och nätbaserad kommunikation

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dunlosky, J. & Metcalfe, J. (2009) Metacognition: A Textbook for Cognitive, Educational, Life Span & Applied Psychology. Thousands Oaks, CA: SAGE.

Vetenskapliga artiklar om c:a 200 s tillkommer enligt kursledares anvisningar.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Dunlosky, J. & Metcalfe, J. (2009) Metacognition: A Textbook for Cognitive, Educational, Life Span & Applied Psychology. Thousands Oaks, CA: SAGE.

Vetenskapliga artiklar om c:a 200 s tillkommer enligt kursledares anvisningar.

Lärande och undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier och redovisningar av uppgifterna, där studenterna förutsätts delta aktivt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Erik Lindström

Planerade lärtillfällen

Lärtillfällen i kursen är: författande av paper, gruppdiskussioner, tentamen.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Inlämningsuppgift 1 1 U/G/VG
1120 Inlämningsuppgift 2 1 U/G/VG
1130 Inlämningsuppgift 3 1 U/G/VG
1140 Inlämningsuppgift 4 1 U/G/VG
1150 Tentamen 3,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, deltid 50 %

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Psykologi

 

Share Dela