FE1212 Metod och uppsatsarbete i företagsekonomi

Fristående kurs, 15 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

De studerande skall
 • tillägna sig en grundläggande förståelse för olika vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter, och
 • genom planering, genomförande och avrapportering av ett sammanhängande projektarbete utveckla en insikt i såväl samhällsvetenskapligt utredningsarbete som i tillämpning av relevant teoribildning inom området företagsekonomi.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1E

Antagning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande har 45 hp inom det huvudsakliga området företagsekonomi, varav 15 hp på nivå G1F. Dessutom krävs att introducerande kurser inom följande områden är avklarade: marknadsföring, organisationsteori och ekonomisk styrning. Minst 30 hp måste vara godkända med lägst betyget G eller motsvarande.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1E

Lärandemål

Innehåll

Kursen består av två delar, vetenskaplig metod och projektarbete
 • Vetenskaplig metod
I detta avsnitt behandlas bland annat formulering av forsknings- och utredningsfrågor, datakällor och olika former av data, metoder och tekniker för primärdatainsamling, informationssökning och kritiskt tänkande.
 • Projektarbete
Studenterna skall självständigt identifiera och formulera en frågeställning samt genomföra analys.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
 • förstå vad som menas med vetenskapligt problem och problemformulering
 • känna till grunderna i olika undersökningsmetoder
 • självständigt kunna formulera en vetenskapligt relevant frågeställning
 • ha förmåga att analysera och bedöma samhällsvetenskapliga uppsatser

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • kritisk och konstruktivt tänkande
 • analys och syntes
 • självständigt arbete
 • team-arbete
 • akademiskt skrivande
 • skriftlig framställning
 • muntlig framställning (endast campus-kurs)

Kurslitteratur och övriga läromedel

- Eriksson, L.T., Wiedersheim-Paul, F., Att utreda
forska och rapportera, Liber, senaste upplagan
- Rienecker, L. & Stray Jørgensen P., Att skriva en bra uppsats, Liber, senaste upplagan
- Schött, K., et al, Studentens skrivhandbok, Liber,
senaste upplagan
- Trost, J., Att vara opponent, Studentlitteratur,
senaste upplagan
- Språknämnden, Svenska skrivregler, Liber, senaste
upplagan
- Refero – antiplagieringsguiden, BTH
- Kompendium, BTH
- Artiklar, e-resurser vid BTHs bibliotek
- I samråd med kursansvarig/handledare tillkommer litteratur avseende vald metod för projektarbetet
Referenslitteratur
- Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska
forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1E

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

- Eriksson, L.T., Wiedersheim-Paul, F., Att utreda
forska och rapportera, Liber, senaste upplagan
- Rienecker, L. & Stray Jørgensen P., Att skriva en bra uppsats, Liber, senaste upplagan
- Schött, K., et al, Studentens skrivhandbok, Liber,
senaste upplagan
- Trost, J., Att vara opponent, Studentlitteratur,
senaste upplagan
- Språknämnden, Svenska skrivregler, Liber, senaste
upplagan
- Refero – antiplagieringsguiden, BTH
- Kompendium, BTH
- Artiklar, e-resurser vid BTHs bibliotek
- I samråd med kursansvarig/handledare tillkommer litteratur avseende vald metod för projektarbetet
Referenslitteratur
- Bryman, A., Bell, E., Företagsekonomiska
forskningsmetoder, Liber, senaste upplagan

Lärande och undervisning

Undervisningen består av en föreläsningsserie i vetenskaplig metod. Denna första del examineras genom dels en inlämningsuppgift. Den andra tillämpade delen består av projektarbete och handledning. Arbetet bedrivs normalt i grupper om två till tre studenter och varje grupp tilldelas en handledare från sektionen. Varje grupp skall även opponera på minst en annan grupps lägesrapporter.
På distanskurser kan slutseminarium på campus förekomma.

Arbetslivsanknytning

I kursen kan arbetslivsanknytning ingå genom uppsatsarbetet.

Lärare

Examinator
Britt Aronsson

Kursansvarig
Britt Aronsson

Planerade lärtillfällen

Campuskurs
Lärtillfällen i kursen är: lektioner, seminarier samt handledning

Distanskurs
Lärtillfällen i kursen är föreläsningar, seminarier samt handledning

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 400 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1E

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
Individuellt PM 1 1,5 U/G/VG
Individuellt PM 2 1,5 U/G/VG
Individuellt PM 3 1,5 U/G/VG
PM metod 2 U/G/VG
Oppositon 1 U/G
Projektarbete 7,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1E

 

Share Dela