PE2501 Metodologikurs Pedagogik och Psykologi avancerad nivå

Fristående kurs, 10 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012

Översikt

Utveckla fördjupad kunskap om vetenskapsfilosofi, forskningsdesign samt metoder för datainsamling, databearbetning och presentation.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 39 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Antagning

Förkunskapskrav

Avklarad kandidatexamen i huvudområdet pedagogik eller psykologi.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 39 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Lärandemål

Innehåll

Vetenskapsfilosofiska och metodologiska perspektiv. Forskningsdesigner inom samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga huvudområden. Metoder för att skapa, samla in och bearbeta kvalitativa och kvantitativa data. Vetenskaplig reliabilitet och validitet. Fördjupningsarbete i valt metodologiskt perspektiv och med höga krav på metod.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten:
  • redogöra för kunskaper i vetenskapsfilosofi, metodologi, forskningsansatser och konkreta metoder
  • redogöra för kunskap om analys av kvantitativa och kvalitativa data på avancerad nivå
  • utföra avancerade analyser av kvantitativa och kvalitativa data
  • hantera digitala hjälpmedel för analys och bearbetning av kvantitativa och kvalitativa data
  • redogöra för kunskap om skillnader i metoder för insamling, analys och tolkning av data
  • redogöra för kunskap och insikt om värdet av vetenskapliga studiers reliabilitet och validitet

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
  • vetenskaplig metodmedvetenhet
  • analytiskt och kritiskt tänkande

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2007). Tolkning och
reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007).
Research Methods In Education. UK: Taylor &
Francis Ltd.

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur tillkommer.

Referenslitteratur
Borg, E. & Westerlund, J. (2006). Statistik för
beteendevetare. Stockholm: Liber.

Pagano, R.R (2003) Understanding statistics in behavioral sciences. UK: Cengage Learning.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 39 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2007). Tolkning och
reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007).
Research Methods In Education. UK: Taylor &
Francis Ltd.

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur tillkommer.

Referenslitteratur
Borg, E. & Westerlund, J. (2006). Statistik för
beteendevetare. Stockholm: Liber.

Pagano, R.R (2003) Understanding statistics in behavioral sciences. UK: Cengage Learning.

Lärande och undervisning

Kommunikation sker via en lärplattform samt via videobaserade konferenssystem. Kursspråket är svenska, men viss undervisning på engelska kan förekomma. I kursen ingår litteratur och vetenskapliga artiklar på engelska och svenska. Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning, inlämningsuppgifter, lärar- och kamratåterkoppling samt enskild och gruppvis konsultation. Examinationerna omfattar diskussionsdeltagande på seminarier, skriftliga uppgifter och rapporter, muntliga redovisningar samt deltagande i laborationer. Arbetssättet bygger på en grundsyn som förutsätter att den studerande är aktivt deltagande i både individuellt arbete och i team. Den pedagogiska grundtanken stödjer den studerandes utveckling av djupförståelse, självständighet och egenkontroll. Egna initiativ och grupparbeten stöder den studerandes kunskapsutveckling och ansvarstagande. Centrala moment i undervisningen främjar de studerandes kunskapsutveckling och stimulerar studerandes förmåga att uppmärksamt iaktta omvärlden, problematisera, ställa relevanta frågor, samla data, analysera och reflektera över lärandefenomen utifrån relevanta teorier.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Rose-Marie Olsson

Kursansvarig
Rose-Marie Olsson

Planerade lärtillfällen

Undervisningen omfattar föreläsningar, seminarier, laborationer, handledning, inlämningsuppgifter, lärar- och kamratåterkoppling samt enskild och gruppvis konsultation.

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 270 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 39 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1005 Analysrapport kvalitativa data 2,5 U/G/VG
1015 Analysrapport kvantitativa data 2,5 U/G/VG
1025 Rapport metodologi 5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 39 till
2012 vecka 44

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

 

Share Dela