NA1105 Nationalekonomi, grundkurs

Fristående kurs, 30 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att de studerande skall förvärva kunskaper om centrala begrepp inom makro- och mikroekonomi, kunskaper om samhällsekonomisk kalkylering samt om teorier för internationell handel och om det internationella betalningssystemet. Kursen skall ge förmåga att tillämpa ekonomisk teori på aktuella problem. De studerande skall förvärva förmåga att kritiskt granska och analysera ekonomiska förhållanden och trender samt finna olika lösningar vid olika typer av marknadsimperfektioner. Kursen avser att ge förmåga att förstå konflikterna mellan olika ekonomiska mål.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Nationalekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Områdesbehörighet 4: Matematik C, Samhällskunskap A (Engelska B krävs ej)

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Nationalekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Makroekonomi I
Makroekonomi II
Mikroekonomi I
Mikroekonomi II

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall de studerande:
 • Ha kännedom om grundläggande begrepp inom makro- och mikroekonomisk teori
 • Kunna utföra beräkningar och därvid tillämpa de olika teorierna
 • Ha förmåga att med hjälp av den keynes¬ianska modellen analysera effekterna av olika finanspolitiska åtgärder
 • Ha förmåga att analysera effekterna av olika penningpolitiska åtgärder
 • Ha kännedom om den svenska arbetsmarknadspolitikens mål och medel
 • Ha kännedom om den ekonomiska utveck¬lingen i Sverige under de senaste 100 åren
 • Ha kännedom om innebörden av några olika tillväxtteorier
 • Ha kännedom om grundläggande begrepp inom handels- och valutateori
 • Ha fördjupad förmåga att med hjälp av olika teorier analysera effekterna av olika finans-, penning-, valuta- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Kunna analysera olika målkonflikter
 • Ha grundläggande kunskaper om olika marknaders funktionssätt
 • Förstå hur olika marknadsformer påverkar resursallokeringen
 • Ha kunskaper om teorierna kring besluts¬fattares beteende enligt olika teorier
 • Ha kännedom om olika typer av marknadsimperfektioner och hur dessa påverkar resursallokeringen, liksom hur statsmakterna då kan ingripa
 • Ha grundläggande kunskaper för att kunna genomföra en samhällsekonomisk analys
 • Ha kännedom om hur kollektiva beslut fattas och hur beslutsprocessen påverkar utfallet.

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att utföra egna analyser och beräkningar
 • Förmåga att arbeta självständigt
 • Förmåga till muntlig och skriftlig framställning
 • Förmåga att arbeta i grupp

Kurslitteratur och övriga läromedel

Mikroekonomi:
Perloff J M, Microeconomics, Pearson,senaste upplagan
Makroekonomi:
Fregert K & Jonung L, Makroekonomi: teori, politik och institutioner,Studentlitteratur,
senaste upplagan
Hultkrantz L & Söderström H, Marknad & Politik, SNS Förlag, senaste upplagan

Ytterligare, av läraren tllhandahållet eller elektroniskt material, kan tillkomma under kursens gång.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Nationalekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Mikroekonomi:
Perloff J M, Microeconomics, Pearson,senaste upplagan
Makroekonomi:
Fregert K & Jonung L, Makroekonomi: teori, politik och institutioner,Studentlitteratur,
senaste upplagan
Hultkrantz L & Söderström H, Marknad & Politik, SNS Förlag, senaste upplagan

Ytterligare, av läraren tllhandahållet eller elektroniskt material, kan tillkomma under kursens gång.

Lärande och undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och övningar samt bedrivs på svenska. I lärandet ingår också inlämningsuppgifter.

Arbetslivsanknytning

Det förekommer övningar innefattande praktikfall.

Lärare

Examinator
Sune Håkansson

Kursansvarig
Sune Håkansson

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar och övningar

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 800 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Nationalekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1010 Inlämningsuppgift , makro I 1 U/G
1020 Tentamen, makro I 6,5 U/G/VG
1030 Inlämningsuppgift , makro II 1 U/G
1040 Tentamen, makro II 6,5 U/G/VG
1050 Inlämningsuppgift , mikro I 1 U/G
1060 Tentamen, mikro I 6,5 U/G/VG
1070 Inlämningsuppgift , mikro II 1 U/G
1080 Tentamen, mikro II 6,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Vid begäran ges även betyg enligt ECTS.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 36 till
2113 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Ämnesgrupp

Nationalekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela