FE1416 Organisation och Management: Human Resource Management

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012

Översikt

Syftet med kursen är att studerande skall utveckla grundläggande kunskaper och insikter om ledning och förvaltning av personalresurserna i organisationer. De studerande skall utveckla generella akademiska förmågor samt tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

 • Organisationsdesign, -utveckling
 • Kompetens och lärande, kompetensutveckling
 • Rekrytering och urval, arbetsprocessen
 • Utvärdering, belöningssystem
 • Förändring och kultur
 • Ledarskap

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna diskutera och förhålla sig till organanisation och ledning i ett HRM-perspektiv
 • kunna redogöra för och ha insikt om olika begrepp inom området human resource management

Generella förmågor

kursen tränas följande generella förmågor:
 • akademiskt skrivande på grundläggande nivå
 • vetenskapligt förhållningssätt
 • reflektion och kritiskt tänkande
 • kritiskt och problematiserande förhållningssätt
 • analys
 • källkritik

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lindmark, A., och Önnevik, T., Human Resource
Management – Organisationens hjärta,
Studentlitteratur, 2006

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur samt litteratur i anslutning till de obligatoriska uppgifterna tillkommer. Även filmat material ingår och distribueras elektroniskt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Lindmark, A., och Önnevik, T., Human Resource
Management – Organisationens hjärta,
Studentlitteratur, 2006

Vetenskapliga artiklar och elektronisk litteratur samt litteratur i anslutning till de obligatoriska uppgifterna tillkommer. Även filmat material ingår och distribueras elektroniskt.

Lärande och undervisning

Vid distanskurser förekommer inga fysiska träffar. Även för campuskurs sker delar av det löpande arbete via lärplattform och /eller andra elektroniska medier. Kursen ges på svenska. Kurslitteratur och vetenskapliga artiklar på engelska kan förekomma. Undervisningen som är dialogbaserad sker i form av fysiska seminarier alternativt diskussioner på lärplattformen, skriftliga inlämningsuppgifter enskilt och i grupp, samt lärar- och kamratfeedback.
Arbetssättet bygger på en grundsyn som förutsätter att den studerande är aktivt deltagande. Den pedagogiska grundtanken stödjer den studerandens utveckling av djupförståelse och självständighet.

Arbetslivsanknytning

I kursen ingår arbetslivsanknytning genom följande moment: examinationsuppgift, projekt.

Lärare

Examinator
Thomas Danborg

Kursansvarig
Thomas Danborg

Planerade lärtillfällen

Föreläsningar, Seminarier, Grupparbeten, enskilt arbete

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1210 Seminarier 3,5 U/G
1220 Obligatorisk uppgift 4 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela