FE1130 Organisation och organisering

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Grundnivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Kursens syfte är att de studerande ska utveckla sina kunskaper om och insikter i:
 • Olika organisationsteoretiska perspektiv, dess förutsättningar, innehåll och historiska framväxt
 • Organisationsteorins praktiska tillämpning

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Antagning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Läs mer om grundläggande behörighet.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Lärandemål

Innehåll

Kursen omfattar följande moment:
 • organisationsidén
 • organisationen och dess omgivning
 • organisationer som formella strukturer
 • beslutsfattande, makt och konflikter i organisationen
 • organisationskultur
 • det rationella och irrationella i organisationen
 • strategi och organisation
 • organisatoriskt lärande och förändring
 • organisation och informationsteknologi

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
 • analysera organisationer ur olika perspektiv
 • beskriva organisationers olika karakteristika gällande exempelvis struktur, kultur och arbetsprocesser

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Förmåga att föra teoretiska resonemang kringempiriska exempel
 • Förmåga till kritisk reflektion och analys
 • Förmåga att systematiskt och läsarvänligt formulera sig skriftligt
 • Förmåga att hålla muntliga presentationer

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A., Organisation och organisering, Malmö: Liber,senaste upplagan.

Artikelkompendium

Referenslitteratur:
Czarniawska, B., Organisationsteori på svenska, Liber Ekonomi, senaste upplagan

Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer,
Studentlitteratur, senaste upplagan

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A., Organisation och organisering, Malmö: Liber,senaste upplagan.

Artikelkompendium

Referenslitteratur:
Czarniawska, B., Organisationsteori på svenska, Liber Ekonomi, senaste upplagan

Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer,
Studentlitteratur, senaste upplagan

Lärande och undervisning

Undervisningen består företrädesvis av föreläsningar varvade med övningar i diskussionsgrupper. Lärandet bygger i stor utsträckning på studenternas förmåga att formulera sig skriftligt och, genom lärarens återkoppling, utveckla analysförmågan successivt.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Camilla Wernersson
Thomas Danborg

Kursansvarig
Thomas Danborg

Planerade lärtillfällen

Undervisningen består företrädesvis av föreläsningar varvade med övningar i diskussionsgrupper

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
0910 Inlämningsuppgifter 3 U/G/VG
0920 Gruppuppgift 3 U/G/VG
0930 Seminarieverksamhet 1,5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 45 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Campus, Dagtid, deltid 50 %

Ort

Karlskrona

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Länkar

Huvudområde

Företagsekonomi

Fördjupningsnivå

G1N

 

Share Dela