PE2505 Pedagogisk digital kompetens – Fördjupad nivå

Fristående kurs, 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå, höstterminen 2012
Detta kurstillfälle startar ej höstterminen 2012!

Översikt

Syfte med denna kurs är att stärka insikten om betydelsen av utgångspunkt i pedagogiska frågeställningar för en praktik där digital teknik starkt framträder som lärande- och kommunikationsstöd. Stödja kunskapsutveckling om och synliggörande av aktuella pedagogiska lärandeperspektiv.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Antagning

Förkunskapskrav

Avklarad kurs Pedagogisk digital kompetens – Reflektioner, 7,5 hp

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Lärandemål

Innehåll

Med utgångspunkt från kontexter med krav på pedagogisk digital kompetens behandlas:
 • Pedagogik och globalisering
 • Pedagogiska lärandeperspektiv
 • Heutagogik (självstyrt lärande)
 • Andragogik (vuxenpedagogik)
 • Reflektions- och förändringsprocesser
 • Kompetens i relation till utvecklingsbarhet
 • Intersektionalitetsperspektiv i pedagogiska kontexter
 • Scholarship of Teaching and Learning (lärarlärdom).

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten:
 • Visa fördjupad kunskap i några aktuella forskningsfrågor inom området pedagogisk digital kompetens
 • Visa fördjupad insikt om förändringsprocesser relaterade till globalisering och pedagogik
 • Visa fördjupad kunskap om begreppet pedagogisk digital kompetens
 • Visa fördjupad kunskap om perspektiv på lärande i pedagogik, andragogik och heutagogik
 • Kunna genomföra fördjupad analys av pedagogiska perspektiv i material insamlad från kontexter med krav på pedagogisk digital kompetens
 • Visa fördjupad kunskap om betydelsen av intersektionalitetsperspektiv för pedagogiska kontexter
 • Visa fördjupad kunskap om Scholarship of Teaching and Learning.
 • Kunna genomföra vetenskapligt argumenterande i forskningsgrupp

Generella förmågor

I kursen tränas följande generella förmågor:
 • Självständigt akademiskt arbete
 • Vetenskapligt, kritiskt och problematiserande förhållningssätt
 • Reflekterande
 • Analyserande
 • Tolkande
 • Samverkan och samarbete i forskningslag

Kurslitteratur och övriga läromedel

ANDERSON, T. & DRON, J.(2011). Three Generations of Distance Education Pedagogy. International Review of Research in Open and Distance Learning. Vol. 12.3 Mach – 2011.

EDWARDS, R. & USHER, R. (2008). Globalisation & pedagogy - Space, place and identity. London: Taylor and Francis.

HASE, S. & KENYON, C. (2007). Heutagogy: A Child of Complexity Theory. An International Journal of Complexity and Education. Vol. 4, Number 1, pp 111-118.

ILLERIS, K. (2009) Transfer of learning in the learning society: How can the barriers between different learning spaces be surmounted, and how can the gap between learning inside and outside schools be bridged?' International Journal of Lifelong Education, 28: 2, 137 — 148

KREBER, C. (2007). What´s it really all about? The Scholarship of Teaching and Learning as an Authentic Practice. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning. Vol. 1.No1.

KROKSMARK, T. (2011). Lärandets stretchadhet – lärandets digitala mysterium I En-tillEn-miljöer I skolan. Didaktisk tidskrift, vol 20, No 1.

KRUMSVIK, R. (2009). Learning in the network society and the digitized school. New York: Nova Science.

MURRAY, R. (2008). The Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education. New York: Mc Graw Hill.

Elektroniska vetenskapliga artiklar angående aktuell pedagogisk forskning inom digital kompetens samt artiklar om intersektionalitetsperspektiv i pedagogikkontexter tillkommer.


-

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Upplägg - Litteratur

Kurslitteratur och övriga läromedel

ANDERSON, T. & DRON, J.(2011). Three Generations of Distance Education Pedagogy. International Review of Research in Open and Distance Learning. Vol. 12.3 Mach – 2011.

EDWARDS, R. & USHER, R. (2008). Globalisation & pedagogy - Space, place and identity. London: Taylor and Francis.

HASE, S. & KENYON, C. (2007). Heutagogy: A Child of Complexity Theory. An International Journal of Complexity and Education. Vol. 4, Number 1, pp 111-118.

ILLERIS, K. (2009) Transfer of learning in the learning society: How can the barriers between different learning spaces be surmounted, and how can the gap between learning inside and outside schools be bridged?' International Journal of Lifelong Education, 28: 2, 137 — 148

KREBER, C. (2007). What´s it really all about? The Scholarship of Teaching and Learning as an Authentic Practice. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning. Vol. 1.No1.

KROKSMARK, T. (2011). Lärandets stretchadhet – lärandets digitala mysterium I En-tillEn-miljöer I skolan. Didaktisk tidskrift, vol 20, No 1.

KRUMSVIK, R. (2009). Learning in the network society and the digitized school. New York: Nova Science.

MURRAY, R. (2008). The Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education. New York: Mc Graw Hill.

Elektroniska vetenskapliga artiklar angående aktuell pedagogisk forskning inom digital kompetens samt artiklar om intersektionalitetsperspektiv i pedagogikkontexter tillkommer.


-

Lärande och undervisning

Den pedagogiska idén bygger på kontinuerliga möten i forskningscirklar och i seminarier för att stimulera till kollaborativt lärande och kunskapsutveckling inom pedagogik och multimodalt teknikstöd. Lärande och individuell kunskapsutveckling stimuleras också genom stöd i bärande idéer inom aktionsforskning. Därigenom stöds studenternas reflektioner, analyser och tolkningsmoment av förändringsprocesser i pedagogiska digitala kontexter.

Arbetslivsanknytning

Ingen praktik ingår i planerade lärtillfällen. BTH strävar efter tät kontakt med näringslivet vid utveckling av kurser och program.

Lärare

Examinator
Rose-Marie Olsson

Kursansvarig
Rose-Marie Olsson

Planerade lärtillfällen

Tidsåtgång

I genomsnitt bör en student räkna med att studera 200 timmar för att nå lärandemålen. I denna tid ingår alla olika förekommande lärandeaktiviteter (föreläsningar, självstudier, examination m. m.). Tidsuppskattningen baseras på att ett akademiskt år omfattar 60 högskolepoäng (motsvarar 60 ECTS credits), som svarar mot en total studietid på ca 1 600 timmar. Den faktiska studietiden varierar individuellt.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

Examination

Bedömning

local_Examinationsmoment för kursen
Kod Benämning Högskolepoäng Betyg
1110 Aktivt deltagande i forskningscirkel 2,5 U/G
1120 Analysrapport pedagogisk digital kompetens 5 U/G/VG

Betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kommande tentamenstillfällen

Inga kommande centralt samordnade tentamenstillfällen hittades för denna kurs.

För att få delta vid ett centralt samordnat tentamenstillfälle måste du ha anmält dig i Studentportalen senast 15 dagar innan tentamensdagen.

Lokal och tidpunkt publiceras ca 5 dagar innan tentamensdagen.

Det kan finnas andra planerade examinationstillfällen. Information om de finns i It's Learning eller på annan plats som kursansvarig hänvisar till.

Kursutvärdering

Kursansvarig ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas och att resultaten av utvärderingar i olika former påverkar kursens utformning och utveckling.

Anmälan

Det är inte längre möjligt att anmäla sig till detta anmälningsalternativ.
Länk till välkomstbrev från ansvarig lärare finns här senast 3 veckor innan kursstart.

Sista ansökningsdag

2012-04-15

Kurstid

2012 vecka 51 till
2013 vecka 03

Undervisningsform

Distans, Flexibel, heltid

Antal träffar

Obligatoriska: 0
Frivilliga: 0

Ort

All undervisning och examination sker på distans.

Undervisningsspråk

Svenska

Kursplan

Huvudområde

Pedagogik

 

Share Dela